Geboorteaangifte

Een pasgeboren kind op Ukkelse bodem moet binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte worden aangegeven bij de Dienst Burgerlijke Stand van Ukkel, door de vader, de moeder of beiden. Deze aangifte vereist verschillende stappen die moeten worden voltooid.
 
 


Geboorte: stappen

In afwachting van of na een geboorte moeten de volgende stappen worden voltooid:

 • de geboorteaangifte : akte waarbij de geboorte van een pasgeboren kind op Belgisch grondgebied wordt aangegeven door middel van een officieel document;
 • de erkenning : vrijwillige akte die ongehuwde ouders of meeouder(s) in staat stelt de vaderlijke of meeouderlijke afstamming vast te stellen;  
 • het registreren van de voornaam en de naam : het officieel toekennen van een identiteit aan een pasgeborene; 
 • de geboorteakte : officieel document dat de geboorte van een burger bevestigt (datum, plaats, naam en voornaam, enz.);
 • het kraamgeld : een premie voor de ouders voor elke nieuwe geboorte van een kind.

Afhankelijk van de persoonlijke situaties en de beschikbaarheden van elke bewoner, vereisen deze stappen verschillende documenten.


Erkenning van het kind

Een kind erkennen kan ofwel:

 • voor de geboorte (prenatale erkenning van het vaderschap);
 • ofwel op het moment van de geboorteaangifte;
 • na de geboorte.

Prenatale erkenning van het vaderschap

Prenatale erkenning biedt de mogelijkheid de afstamming van de vader of co-ouders officieel vast te stellen vóór de geboorte. De aanstaande moeder moet meer dan 300 dagen ongehuwd of gescheiden zijn (behalve wettelijke uitzonderingen). De aanwezigheid van beide toekomstige ouders is vereist en ze moeten een doktersattest meebrengen dat de zwangerschap en de verwachte bevallingsdatum aantoont.

Postnatale erkenning van het vaderschap of het meemoederschap

Door postnatale erkenning kan de afstamming van de vader of van de meemoeder officieel worden vastgesteld na de geboorte van een kind waarvan alleen de moederlijke afstamming werd vastgesteld. De aanwezigheid van de moeder is noodzakelijk bij minderjarige kinderen. Moeder en kind moeten beiden aanwezig zijn als het kind ouder is dan 12 jaar.

Noodzakelijke formaliteiten

Voor elke erkenning moet er akte genomen worden van een aangifte van erkenning bij de gemeente van de woonplaats van een van de ouders, van de meeouders of van het kind. Het gaat omeen verplichte administratieve formaliteit voorafgaand aan elke erkenning.

De aanwezigheid van de 2 ouders is vereist.

Vereiste documenten voor het opmaken van de aangifte van erkenning

Om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn over de te vervullen formaliteiten en over de nodige documenten waarover men moet beschikken met het oog op de aangifte van erkenning, gaat één van de ouders (of beiden) langs bij de Dienst Burgerlijke Stand van de gemeente, op voorwaarde dat minstens één van de ouders gedomicilieerd is in Ukkel.

Deze persoon moet de volgende zaken bij zich hebben:

 • zijn identiteitskaart,
 • een kopie van de identiteitskaart (of van het paspoort) van de andere ouder.

De lijst met de vereiste documenten wordt aan de betrokkenen meegegeven. Deze lijst is niet‑limitatief en verschilt naargelang de specifieke situatie van de personen.

Inlichtingen

 02/605.10.41 - 02/605.10.34


Geboorteaangifte van de pasgeborene

De geboorteaangifte van elk kind dat in Ukkel is geboren, moet binnen de 15 (kalender)dagen na de geboorte gebeuren door de vader, de moeder of beiden.

Voor geboorten in Ukkel, kan de geboorteaangifte worden gedaan bij de administratief centrum:

 •  Stallestraat 77 - 1180 Ukkel
 •  02/605.10.41 - 02/605.10.34
 •  Openingsuren

Te bezorgen documenten

 • Het door het ziekenhuis verstrekte informatiedocument (uitgereikt via eBirth);
 • kopie van de identiteitskaart van de ouders;
 • huwelijksakte of -boekje als de ouders getrouwd zijn;
 • kopie van de eventuele prenatale erkenning (ongehuwde ouders);
 • formulier van naamkeuze getekend door beide ouders.

Wettelijke termijn voor de geboorteaangifte: 15 dagen.

Goed om weten

Als de ouders niet gehuwd zijn en geen prenatale erkenning hebben gedaan, zal de geboorteaangifte moeten gebeuren  bij de administratief centrum.

Voor alle bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen met:

de Dienst Burgerlijke Stand van het gemeentebestuur:

02/605.10.41 - 02/605.10.34


Geboorteakte 

De geboorteakte moet in de gemeente van de geboorte worden opgehaald.

Wie kan die bekomen? Iedere persoon geboren in Ukkel, of elke andere persoon met een volmacht van een persoon geboren in Ukkel.

Prijs

Kostprijs voor een geboorteakte: € 9 

Mogelijke betalingswijzen:

 • ofwel contant;
 • ofwel met een bankkaart. 

Te bezorgen document 

Identiteitskaart.

Geboorten

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.10.41
02/605.10.34

E-mail
geboorten@uccle.brussels

Openingsuren   

Wist u dat?

Op bepaalde voorwaarden kan een geadopteerd kind in Ukkel ook een geboortetoelage genieten.

Vaak gestelde vragen

De aangifte zal worden gedaan door de administratie en de voornaam zal worden gekozen door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.


Deze akte is een van de akten van de Burgerlijke Stand die dienen om de burgerlijke staat van een persoon aan te tonen. De akte is officieel en wordt gewoonlijk uitgereikt door de gemeentebesturen.


De procedure voor naamsverandering kan alleen worden ingeleid door personen met de Belgische nationaliteit, VN-vluchtelingen en staatlozen. Daar moet een ernstige reden voor zijn. Deze procedure moet worden ingeleid bij de FOD Justitie.  meer informatie de FOD Justitie, Dienst naamsverandering.