HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Gezondheidspromotie op school (GPS)

De Dienst GPS van de gemeente Ukkel is erkend door de Federatie Wallonië-Brussel. De taak van de GPS is zorgen voor een goede ontwikkeling van de kinderen, zowel wat betreft hun lichamelijke gezondheid als het veiligstellen van hun welzijn, door hen een gezonde, veilige en gunstige omgeving te bieden. 

Plaats en contact van de GPS

Gemeentelijk gezondheidscentrum:

Taken van de GPS

De GPS staat in voor de medische opvolging van de leerlingen en voor het vaccinatieprogramma zoals voorgesteld door de Federatie Wallonië-Brussel.  De taak bestaat er ook in om programma’s voor de gezondheidspromotie te ontwikkelen om een gunstige schoolomgeving te garanderen.

Het centrum heeft zo’n 5.600 leerlingen onder zijn hoede van de:

 • gemeentelijke kleuter- en lagere scholen in Ukkel, van de Merloschool, van het Institut Communal Professionnel des Polders, van de school Hamaide, van de school Plein air, van het Institut Decroly,
 • Franstalige gemeentescholen van Sint-Genesius-Rode en Linkebeek.

De gezondheidspromotie op school (GPS) is wettelijk geregeld.

Acties van de GPS 


Gezondheidscontroles (medische onderzoeken)

De gezondheidscontroles (medische onderzoeken) op school zijn verplicht.

De leerlingen worden in de eerste kleuterklas, de derde kleuterklas, het tweede leerjaar en het zesde leerjaar in het gewone onderwijs onderzocht voor een volledige preventieve gezondheidscontrole.

In het vierde leerjaar wordt een gedeeltelijke gezondheidscontrole (oogonderzoek) uitgevoerd.

In het buitengewoon onderwijs worden leerlingen onderzocht in het jaar dat zij naar het buitengewoon onderwijs gaan en vervolgens om de twee jaar.


Vaccinaties

De gezondheidspromotie op school speelt een belangrijke rol voor de vaccinaties:

 • informatie;
 • te late vaccinaties inhalen;
 • toediening van de meest gebruikelijke vaccins die zijn opgenomen in de vaccinatiekalender van de Federatie Wallonië-Brussel.

Vaccinatie biedt zowel individuele als collectieve bescherming: dankzij deze bescherming kan de overdracht van bepaalde ziekten worden onderbroken of zelfs volledig worden geëlimineerd.

Momenteel beveelt het vaccinatieprogramma van de Federatie Wallonië-Brussel aan om zich te beschermen tegen 13 ziekten tijdens de kinderjaren en de adolescentie.

Tijdens de schooljaren zijn er verschillende hervaccinaties voorzien

 • herhaling polio, difterie, tetanus, kinkhoest op 5-6 jarige leeftijd (gezondheidscontrole derde kleuterklas);
 • herhaling mazelen, rodehond, bof op 7-8 jarige leeftijd (gezondheidscontrole tweede leerjaar) en niet meer op 11-12 jarige leeftijd;
 • inhalen mogelijk voor meningitis C (gezondheidscontrole tweede leerjaar);
 • inhalen mogelijk voor mazelen, rodehond en bof alsook voor hepatitis B (gezondheidscontrole zesde leerjaar);
 • vaccinatie tegen baarmoederhalskanker rond 13-14 jaar  voor meisjes en jongens (gezondheidscontrole tweede middelbaar);
 • herhaling difterie- tetanus- kinkhoest op 15-16 jarige leeftijd (gezondheidscontrole vierde middelbaar).

 Raadpleeg voor meer informatie onze pagina Vaccinatie


Bezoeken van schoollokalen en schoolgebouwen

De missie van de schoolbezoeken is specifiek en gericht op het bevorderen van een gunstige schoolomgeving voor de gezondheid en het welzijn van de kinderen. De gezondheidspromotie op school zal uitgaan van het standpunt van de leerling-student.

Ze is aanvullend op die van de andere externe partners die actief zijn op het gebied van welzijn, preventie, veiligheid, gezondheid en hygiëne (interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, ...).

Die bezoeken gebeuren jaarlijks.


Begeleiding

Er worden regelmatig opvoedingsactiviteiten georganiseerd voor de gezondheid.

In de eerste kleuterklas: handen wassen

Doelstellingen: begrijpen waarom het belangrijk is om de handen te wassen en een kwaliteitsvolle handhygiëne stimuleren.

In de derde kleuterklas: tanden poetsen

Doelstellingen: twee keer per dag de tanden poetsen gedurende 3 minuten en twee keer per jaar naar de tandarts gaan.

In het derde leerjaar: de missie no pain

Doelstellingen: de eerste reflexen verwerven in geval van een ongeval of gevaar en kennismaken met de preventiemaatregelen voor bepaalde soorten ongevallen, het verzorgen van brandwonden en een bloedneus.

In het zesde leerjaar: schermgebruik

Doelstellingen: nadenken over verantwoord gebruik van schermen, het beheren van schermtijd en het gebruik van de sociale netwerken, bespreking van de juridische aspecten, gezondheidsaspecten (slaap, voeding), cyberpesten, tijdsmanagement, impact op het gezinsleven, ... 

In het zesde leerjaar: seksuele opvoeding (SO)

Doelstellingen: meer kennis en begrip van de fysieke en psychologische veranderingen die zich voordoen in de puberteit, bewustmaking van seksueel overdraagbare aandoeningen door informatie te verstrekken over de verschillende contraceptie-/beschermingsmiddelen, een ruimte voorzien die geschikt is om te praten over het puberteitsproces en de vele aspecten van het gevoels-, relationele en seksuele leven. Het gaat erom de veranderingen te definiëren die zich in de puberteit kunnen voordoen, en om het begrip menstruatiecyclus en de middelen voor hygiënische bescherming en voorbehoedsmiddelen, ... te bespreken.

In het buitengewoon secundair onderwijs: seksuele opvoeding (SO)

Doelstellingen: een geschikte ruimte voorzien om te kunnen praten en reflecteren over tal van aspecten van het gevoels- en seksuele leven van jongeren, het stimuleren van de vrije keuze, van respect en verantwoordelijkheid ten opzichte van anderen en zichzelf in liefdesrelaties, het beter begrijpen en dieper uitwerken van thema's zoals contraceptie, zwangerschap en bevalling, en het sensibiliseren voor aspecten die verband houden met sociaal-seksueel gedrag.

In het buitengewoon secundair onderwijs: tabak.

Doelstellingen: jongeren aanmoedigen om kritisch na te denken over tabak en over de gevolgen van tabaksgebruik voor de gezondheid, en over de plaats van tabak in sociale relaties, en hen bewust maken van de strategieën van de tabaksindustrie.


Screenen en voorkomen van besmettelijke en overdraagbare ziekten

De Dienst GPS is ook verantwoordelijk voor het screenen en voorkomen van besmettelijke en overdraagbare ziekten door middel van aanbevelingen en maatregelen die moeten worden genomen om de best mogelijke omstandigheden te garanderen voor de gezondheid van de kinderen op school. Elke besmettelijke ziekte moet aan de school en het gezondheidscentrum worden gemeld.

In sommige gevallen zal de dienst hygiënische maatregelen opleggen of een leerling tijdelijk niet naar school laten komen om de verspreiding van besmettelijke ziekten binnen de schoolgemeenschap tegen te gaan. Deze maatregelen zijn dwingend.

Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan mazelen, die zeer besmettelijk zijn en tot ernstige complicaties kunnen leiden.


Psychologische consultaties

De leerlingen van de Ukkelse gemeentescholen en het personeel van de gemeentelijke administratie kunnen een beroep doen op de hulp van de psycholoog.  Op aanvraag bezoekt hij de scholen tijdens de lesuren.

Contactgegevens voor een afspraak

 02/506.19.86

Gezondheid en welzijn

GEZONDHEIDSPROMOTIE OP SCHOOL

Adres
Steenweg op Alsemberg 883
Open van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.19.85

E-mail
gps@ukkel.brussels