""

Adviesraad voor Ouderen

De mening en de ervaring van senioren worden in Ukkel ten volle gewaardeerd. De rol van de Adviesraad voor Ouderen (UAO) is om het college en de gemeenteraad te informeren over de concrete noden van de ouderen, om zodoende een inclusiever beleid te ontwikkelen. De raad bestaat uit Ukkelse 60-plussers en vertegenwoordigers van verenigingen.

Missie van de UAO

De rol van de Adviesraad voor Ouderen is om het college en de gemeenteraad te informeren over de concrete noden van de ouderen, om zodoende een inclusiever beleid te ontwikkelen voor de 3de en 4de leeftijd. De Adviesraad voor Ouderen is een onafhankelijk orgaan dat adviezen of voorstellen formuleert, op eigen initiatief of op vraag van de gemeentelijke instanties. Het werk van de raad helpt dus om van Ukkel een nog oudervriendelijkere gemeente te maken.

Samenstelling van de UAO

De Adviesraad voor Ouderen wordt om de zes jaar hernieuwd na de gemeenteraadsverkiezingen en bestaat uit werkende leden en plaatsvervangende leden, allemaal vrijwilligers, aangesteld op basis van een oproep tot kandidaatstelling. De samenstelling voldoet aan de regels van minimale vertegenwoordiging per geslacht en per taal. De werkende leden kiezen onderling een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris. De Adviesraad organiseert zijn werk vrij en kan binnen de raad thematische werkgroepen oprichten.

Activiteiten van de UAO

De Adviesraad voor Ouderen houdt minstens vier plenaire vergaderingen per jaar. Die vergaderingen zijn openbaar, het woord is echter voorbehouden voor de leden van de raad. In 2022 staan de plenaire vergaderingen van de Adviesraad voor Ouderen gepland op de volgende data:

  • maandag 21 februari;
  • maandag 9 mei;
  • maandag 26 september;
  • maandag 28 november.

Totdat de gezondheidsmaatregelen voor openbare vergaderingen opgeheven worden, vergadert de raad via videoconferentie. Om een vergadering bij te wonen, kunt u zich wenden tot de dienst Senioren om een uitnodiging voor een plenaire vergadering te vragen, per:

Publicaties van de UAO

Senioren

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur (enkel telefonisch)

Telefoon
02/605.15.50

E-mail
senioren@ukkel.brussels

In de praktijk

Hebt u zin om deel te nemen aan de werkzaamheden van de Ukkelse Adviesraad voor Ouderen, als Ukkelse burger of als vertegenwoordiger van een vereniging? Bezorg ons voor uw kandidatuur de ingevulde en getekende formulieren die hierna volgen:

  • hetzij via de post op:  Administratief centrum van Ukkel - Dienst voor Senioren - Stallestraat 77 - 1180 Ukkel;
  • hetzij via e-mail:  senioren@ukkel.brussels

Alle praktische informatie, ook voor verenigingen, kunt u bekomen door te bellen naar de Dienst voor Senioren:  02/605.15.50

Kandidaatsformulieren