Openbaar onderzoek of vergunningsaanvraag?

De gemeente Ukkel krijgt vaak brieven van Ukkelse burgers omdat er een rood aanplakbiljet in hun wijk een bouwproject aankondigt dat hen verontrust. In sommige brieven wordt verweten dat de gemeente al van plan zou zijn haar goedkeuring te verlenen aan een project dat voor sommigen betwistbaar en zelfs onaanvaardbaar lijkt. Deze verwijten zijn overhaast en ongegrond: verklaring. 

Deze verwijten getuigen van het niet begrijpen van de  procedure voor het aanvragen van vergunningen. Het feit dat een project aan een openbaar onderzoek onderworpen wordt, loopt in geen enkel geval vooruit op het advies dat het College over deze aanvraag zal geven: deze maatregelen met betrekking tot de bekendmaking zijn verplicht voor bepaalde projectcategorieën. De beslissing om een project aan een openbaar onderzoek te onderwerpen is wettelijk verplicht, terwijl de analyse ten gronde van het project nog niet door de Dienst Stedenbouw werd gedaan.

Alle projecten, van welke aard ook, moeten dus onderworpen worden aan een openbaar onderzoek wanneer ze aan de door de wet voorziene voorwaarden voldoen (met name alle aanvragen die afwijken van de van kracht zijnde stedenbouwkundige regels).

Dit openbaar onderzoek getuigt dus geenszins van een «gemeentelijk stedenbouwkundig beleid». Het is tijdens de onderzoeksprocedure van het dossier dat eerst de gemeentediensten en daarna de overlegcommissie een raadgevend advies formuleren over de aanvraag. Het College neemt pas een beslissing na de analyse van het project.

Stedenbouw

OPENBARE ONDERZOEKEN

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.13.42

E-mail
info.stedenbouw@ukkel.brussels