HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Diefstalpreventie

U vreest een inbraak of u bent er het slachtoffer van geweest? De dienst Preventie is er voor u, in het bijzonder zijn cel Diefstalpreventie. Dit team heeft als opdracht de bevolking, de handelszaken maar ook de openbare instellingen te begeleiden bij de beveiliging van hun goederen. Deze behandelt problemen zoals inbraken, diefstal van fietsen en auto’s en diefstal in auto's.

De preventieadviseur geeft zijn mening en advies over meerdere zaken:

  • diagnose van de sterke/zwakke punten van uw woning : naast deze diagnose geeft de adviseur objectief en onafhankelijk advies over de beveiliging ervan;

Neem contact op met onze dienst om een afspraak te maken.
Wacht niet tot een inbreuk om een beroep te doen op de Preventiedienst.

  • organiseren van acties en van sensibiliserings- en diefstalpreventiecampagnes in samenwerking met de gemeenschapswachten en de externe partners (politie, dienst informatie, dienst mobiliteit, ... );
  • advies in het kader van  Buurtinformatienetwerken;
  • behandeling van aanvragen voor beveiligingspremies.

Premie om je woning te beveiligen

Elke gedomicilieerde bewoner, eigenaar van een woning in de gemeente Ukkel kan een beveiligingspremie krijgen om de kosten voor de beveiliging van zijn woning te dekken. Voor meer informatie,  raadpleeg de pagina beveiligingspremie

Voor wie? Voor eigenaars of huurders van een woning in Ukkel
Bedrag van de premie

50 % van de investering met een maximum van € 400 vanaf 1 januari 2021

Welke werken?

Anti-inbraakmaatregelen, met uitzondering van technologische maatregelen (alarm, camera’s, …)

Voorwaarden?

Dat het belastbaar inkomen van alle leden van het gezin waarvan de aanvrager deel uitmaakt niet hoger ligt dan € 78.753 opgetrokken:

- Met 1 persoon ten laste tot € 83.753;

- Met 2 personen ten laste tot € 88.753;

- Met 3 of meer personen ten laste tot € 93.753 verhoogd met € 5.000 per bijkomende persoon.

De beoogde bedragen zijn gekoppeld aan de consumptieprijzenindex die gepubliceerd werd voor december 2023. Ze worden jaarlijks in januari aangepast op basis van de index van de consumptieprijzen van de maand december die voorafgaat aan de aanpassing.

De premieaanvraag mag slechts een keer per jaar ingediend en toegekend worden voor dezelfde woning.

Procedure?

1. Bezoek van een erkende diefstalpreventieadviseur van politiezone 5342 om de conformiteit van de werken te bevestigen (op afspraak via  02/605.13.33).

2. Versturen van de aanvraag tot toekenning van premies binnen 3 maanden volgend op de factuurdatum van de werken.

De aanvraag moet via aangetekende brief gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen (Preventiedienst), Stallestraat 77 te 1180 Ukkel of digitaal ingediend worden via  Irisbox.

Contact

Slotpremie om je fiets te beveiligen

Voor wie is de premie bedoeld? Voor alle natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in Ukkel.
Bedrag van de premie?

50 % van de prijs van het slot, met een maximum van € 50 bij aankoop van een slot van minstens € 70.

Welke sloten?

Sloten met 2 sterren volgens de norm van  Stichting ART, de standaard die doorgaans aanbevolen wordt door fietsverzekeringen. Het gaat bijvoorbeeld om U-vormige sloten, sloten met een ketting en plooibare sloten. De premie kan uitgebreid worden naar de aankoop van twee sloten, op dezelfde voorwaarden.

Voorwaarden?

De premie richt zich tot alle gezinsleden (kinderen en volwassenen), maar is beperkt tot twee leden per jaar en kan pas na drie jaar hernieuwd worden.

De betrokken fietsen moeten bovendien geregistreerd zijn op het platform  mybike.brussels.

Procedure?

Stuur de premieaanvraag op binnen de drie maanden na de aankoop. De aanvraag omvat het aanvraagformulier, een kopie van de gedetailleerde factuur van de aankoop van het/de slot(en) op naam van de aanvrager of een kopie van het kasticket en een betalingsbewijs van de factuur of een kopie van het betaalde kasticket.

De aanvraag moet via aangetekende brief gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen (Preventiedienst), Stallestraat 77 te 1180 Ukkel of digitaal ingediend worden via  Irisbox.

 Download het gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies voor bescherming tegen fietsdiefstal
 Download het aanvraagformulier voor de toekenning van een premie voor bescherming tegen fietsendiefstal

Preventie

DIEFSTALPREVENTIE

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.12.33

E-mail
diefstalpreventie@ukkel.brussels

Goed om te weten

Vertrekt u op reis? De politie kan u ook helpen via regelmatige en kosteloze passages. Hoe?
 Surf naar politie.be