HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Pensioenen

De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar. Of u nu werknemer of zelfstandige bent, het is raadzaam uw pensioenaanvraag bij de gemeentelijke dienst Sociale actie in te dienen.

Dit moet ten vroegste een jaar voor het pensioen gebeuren.

U dient u persoonlijk aan te melden om uw aanvraag in te dienen. Als dit niet mogelijk is, dan kunt u zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die wel in het bezit moet zijn van een volmacht, zijn of haar identiteitskaart en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.

Goed om weten

Vanaf 55 jaar kunt u een raming van uw toekomstige pensioenrechten aanvragen bij «De Pensioenlijn», door te bellen naar het gratis nummer 1765 of door  de website mypension.be te raadplegen.

Overlevingspensioen

Het overlevingspensioen wordt aan weduwen of weduwnaars toegekend op basis van de beroepsloopbaan van de overleden echtgeno(o)t(e). De toekenningsvoorwaarden zijn gebaseerd op verschillende criteria: leeftijd van de overlevende echtgenoot, geboorte van kinderen uit het huwelijk, woonplaats (in principe in België) of het uitoefenen van een beroepsactiviteit door de begunstigde.

Na het overlijden van de echtgenoot kan iedereen een overlevingspensioen aanvragen. In sommige gevallen wordt de aanvraag echter ambtshalve behandeld, bijvoorbeeld wanneer de overleden echtgenoot reeds een pensioen genoot of het overlijden plaatsvond tussen de datum van kennisgeving en de datum van aanvang van het pensioen van de overleden echtgenoot.

Als er een pensioen vanuit een andere instantie (staat, parastataal, buitenlands pensioen, ....) wordt uitgekeerd, moet alsnog een aanvraag voor een overlevingspensioen worden ingediend.

Hoe moet u dat doen? 

U kunt uw aanvraag indienen via de dienst Pensioenen. Hiervoor:

  • Maak een afspraak door te bellen naar  02/348/68.22. 
  • Zorg ervoor dat u uw identiteitskaart bij u hebt op de dag van uw afspraak.

IGO: Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen is een soort minimuminkomen dat gepensioneerden kunnen aanvragen vanaf de leeftijd van 65 jaar, op voorwaarde dat hun situatie voldoet aan de toewijzingscriteria.

Het besluit om een inkomensgarantie toe te kennen aan ouderen wordt voorafgegaan door een onderzoek naar de middelen van de betrokkene(n).

Hoe moet u dat doen? 

U kunt uw aanvraag indienen via de dienst Pensioenen. Hiervoor:

  • Maak een afspraak door te bellen naar  02/348.68.22. 
  • Zorg ervoor dat u uw identiteitskaart bij u hebt op de dag van uw afspraak.

Sociale Actie

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 met afspraak

Telefoon
02/605.12.18

E-mail
socialeactie@ukkel.brussels

Goed om te weten

De berekening van de pensioentoelagen houdt rekening met het inkomen van de aanvrager en met die van de persoon waarmee hij een gezin vormt.