""

Reinheidsplan 2021-2024

In zitting van de gemeenteraad van donderdag 25 februari 2021 werd het Reinheidsplan 2021-2024 unaniem goedgekeurd. Dit plan vertaalt de wens van de gemeente om van de openbare reinheid een van haar prioriteiten te maken, met de bedoeling om het gevoel van veiligheid en welzijn op het Ukkelse grondgebied te versterken.

De kwaliteit van de leefomgeving en in het bijzonder de reinheid van de openbare ruimte houden de Ukkelaars voortdurend bezig. Daarom zijn er elke dag ongeveer 90 gemeenteambtenaars die de reiniging van de 154 km gemeentewegen en van de 308 km trottoirs erlangs verzekeren, de 6.269 slikkers reinigen, de 833 openbare vuilnisbakken ledigen, sluikstorten ophalen, de 51 verdelers en palen voor hondenpoep van zakjes voorzien en de 43 hondentoiletten onderhouden. Hoewel er al een echt gemeentebeleid inzake reinheid bestaat, heeft de gemeente beslist om een Reinheidsplan op te stellen dat gericht is op zes aanvullende pijlers en alle concrete acties en middelen omvat die ingevoerd worden om vuil in de openbare ruimte doeltreffend te bestrijden.

De zes pijlers van het Reinheidsplan zijn:

  1. Betere uitrusting van de dienst Reinheid om te beantwoorden aan de verwachtingen van de burgers en aan de evolutie van de stedelijke en milieukundige werkelijkheid. Concrete acties: permanente vorming van het personeel, investeren in een ecologisch verantwoorder wagenpark om de CO2-uitstoot en de geluidsoverlast te beperken, ...
  2. De sensibilisering van de inwoners en handelaars om ze te informeren over de geldende regels inzake reinheid en de bestaande oplossingen te promoten. Concrete acties: aanwezigheid van sensibiliseringsstands tijdens evenementen, invoering van doelgerichte communicatiecampagnes, bezoeken aan de scholen, ...
  3. Sterkere burgerparticipatie om de burger aan te sporen een echte hoofdrolspeler van het behoud van de reinheid in zijn leefomgeving te worden. Concrete acties: invoering van het netwerk "Partner van de reinheid", opwaardering van de burgerinitiatieven, organisatie van ontmoetingen en raadplegingen over het thema reinheid, ...
  4. Het beheer van de openbare ruimte, dat ertoe strekt de nodige infrastructuur te voorzien zodat de burgers gemakkelijker een verantwoorde en eerbiedige houding voor het milieu aannemen. Concrete acties: progressieve vervanging van de openbare vuilnisbakken door een uniek model met een asbak, regelmatige reiniging van de beken door een gespecialiseerde firma, plaatsing van palen voor hondenpoep, ...
  5. Minder afval om zero waste te promoten, composteren te ontwikkelen en recyclage op te waarderen. Concrete acties: geen wegwerpplastic tijdens evenementen, gebruik van door de gemeente geproduceerd groenafval voor stadsmeubilair, ondersteuning van duurzame initiatieven, ...
  6. Meer repressie om onburgerlijk gedrag te bestrijden. Concrete acties: doelgerichte "bliksemacties" per wijk, versterking van de teams van vaststellers die kleine daden van onreinheid verbaliseren, ...

 Upload het Reinheidsplan 2021-2024

Reinheid

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 11.45 uur en van 12.15 tot 15.45 uur

Telefoon
02/605.16.60

E-mail
reinheid@ukkel.brussels