Klimaatplan - banner
Wijziging van de openingsuren van het Administratief Centrum in de zomer

De permanentie op donderdagavond wordt geschrapt:

  • Van 7 juli tot 18 augustus 2022 aan de loketten van de dienst Stedenbouw (raadpleging van openbare onderzoeken);
  • Van 14 juli tot 18 augustus 2022 aan de loketten van dienst Bevolking.

Klimaatplan

Waarom een Klimaatplan?

Vandaag beginnen we de gevolgen van de hogere uitstoot van broeikasgassen door de industrialisering van onze samenleving te zien. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft de waarschijnlijkheid dat deze klimaatveranderingen te wijten zijn aan menselijke activiteiten beoordeeld op 95 %.

We moeten dringend handelen om de schade voor de toekomstige generaties en de andere levensvormen op aarde te beperken. De gemeente levert al jarenlang inspanningen in die zin en lanceert vandaag een Klimaatactieprogramma (KAP).

Ukkel wil zich uitrusten met een ambitieus plan en streeft ernaar de uitstoot CO2eq tegen 2030 met 50 % te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2007 (het jaar van de opmaak van de laatste koolstofbalans van de gemeente). Deze doelstelling voor 2030 is een noodzakelijke tussenstap om de doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 te bereiken.

Dit plan bestaat uit:

  • Een stand van zaken van de huidige situatie;
  • 30 acties waardoor de koolstofimpact van de gemeente en van het grondgebied concreet verlaagd kan worden en waardoor we ons kunnen aanpassen aan het klimaat dat de komende jaren verwacht wordt en aan de gevolgen ervan.

Deze acties hebben betrekking op verschillende thema’s, bijvoorbeeld:

  • De vermindering van de rechtstreekse uitstoot: gebouwen isoleren, de actieve mobiliteit promoten, …
  • De vermindering van de onrechtstreekse uitstoot: lagere afvalproductie, steun aan de korte voedselketens, …
  • De aanpassingsmaatregelen: strijd tegen hitte-eilanden en overstromingen, bescherming van de biodiversiteit, …

De acties in het KAP zijn het resultaat van een reflectie van deskundigen ter zake (studiebureau), gemeenteambtenaars, het college van burgemeester en schepenen, burgers en betrokken partijen van de gemeente.

Burgerparlement voor het Klimaat

Om het Klimaatactieprogramma (KAP) met de burgers mee vorm te geven, richt de gemeente het Burgerparlement voor het Klimaat (BPK) op. Zijn opdrachten:

  • Maximum 15 acties voorstellen, die geanalyseerd en indien nodig geherdefinieerd zullen worden door de gemeentediensten en het studiebureau en die daarna in het plan opgenomen zullen worden;
  • Een reflectie aanvatten over de uitvoering en de opvolging van deze acties zodra het plan klaar is;
  • De klimaattussenpersoon zijn met de andere burgers.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die in het kader van het KAP georganiseerd worden? Schrijf dan naar  klimaat@ukkel.brussels of bel naar  02/605.13.58.

 Reglement van het Burgerparlement voor het Klimaat

Milieu

KLIMAAT ACTIE PROGRAMMA

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.58

E-mail
klimaat@ukkel.brussels