Visie en Strategische plannen

Op een aangename manier in de stad leven en genieten van de activiteiten die ze te bieden heeft is vandaag alleen mogelijk aan de hand van doordachte, kwalitatieve, comfortabele en veilige verplaatsingen. De gemeente is voortdurend in de weer om de openbare ruimte te verbeteren zodat morgen alle gebruikers van de verschillende verplaatsingswijzen hun plaats kunnen vinden in de stad en in betere omstandigheden. Dit doet ze aan de hand van sterke richtlijnen en Strategische Mobiliteitsplannen.

Algemene beleidsverklaring 2018-2024

In zijn algemene beleidsverklaring 2018-2024 geeft het college prioriteit aan mobiliteit. Het verbindt zich ertoe een duurzame mobiliteit te ontwikkelen en de actieve verplaatsingswijzen en het openbaar vervoer aan te moedigen, zonder evenwel de verschillende transportwijzen tegen elkaar op te zetten.

Met het oog op een globale visie en de uit te voeren acties worden er verschillende strategische plannen ontwikkeld. Er is overleg mogelijk met de oprichting van de Adviesraad voor Actieve Verplaatsingswijzen (GAAV). In deze raad zetelen burgers die betrokken zijn in het domein van de actieve mobiliteit. Hij heeft als doel initiatieven voor te stellen en te bespreken die de ontwikkeling van de actieve verplaatsingswijzen bevorderen. De GAAV bestaat sinds 2019, komt 3 tot 4 keer per jaar samen en de samenstelling ervan wordt om de 3 jaar vernieuwd.

Strategische plannen

Op gewestelijk vlak:

Op gemeentelijk vlak:

Op lokaal vlak:


Gewestelijk Mobiliteitsplan - Good Move 2020

Het gemeentebeleid inzake mobiliteit dient de lijn te volgen van de oriëntaties en doelstellingen die op gewestelijk niveau bepaald werden in het Gewestelijk Mobiliteitsplan.

Good Move, het Gewestelijk Mobiliteitsplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), werd in 2020 goedgekeurd door de Brusselse regering. Het bepaalt de grote beleidsrichtlijnen op vlak van mobiliteit. Dit plan heeft als doel de leefomgeving van de Brusselaars te verbeteren, met evenwel oog voor de demografische en economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is het resultaat van een breed participatief proces waaraan alle Brusselse actoren meegewerkt hebben en dat zich uitstrekte over een periode van 4 jaar. Dit plan wil de gebruiker centraal zetten in de bekommernissen over de dagelijkse verplaatsingen en past in de ecologische, maatschappelijke en economische uitdagingen (hoofdstuk City Vision) waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geconfronteerd wordt. Good Move is ook een transversale benadering van de mobiliteit om de leefomgeving van de inwoners aangenamer te maken en hun mobiliteitsgewoonten te veranderen (hoofdstuk Mobility Vision).

Het is de opvolger van de Gewestelijke Mobiliteitsplannen Iris I (1998) en Iris II (2010). Zij vormen de basis van een werk en een cultuur van duurzame mobiliteit.

 Raadpleeg het Good Moveplan


GMP - Gemeentelijk Mobiliteitsplan 2023

In haar algemene beleidsverklaring 2018 - 2024 heeft het College er zich toe verbonden, door tijdens zijn mandaat alle aandacht te laten uitgaan naar de verbetering van de mobiliteit op het gemeentelijk grondgebied, om het  Gemeentelijk Mobiliteitsplan van 2006 in een nieuw kleedje te steken.

De verschillende fases van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan
 1.  Gemeente Ukkel - Gemeentelijk mobiliteitsplan - Diagnose van de bestaande situatie
 2.  Gemeente Ukkel - Gemeentelijk mobiliteitsplan - Strategische doelstellingen
 3.  Gemeente Ukkel - Gemeentelijk mobiliteitsplan - Actieplan (Gemeentelijk Mobiliteitsplan vastgesteld door de gemeenteraad van 28 september 2023)
 4.  Gemeente Ukkel - Gemeentelijk mobiliteitsplan - Milieueffectenrapport
 5.  Gemeente Ukkel - Gemeentelijk mobiliteitsplan - Milieueffectenrapport - Niet technische samenvatting

Het nieuwe Gemeentelijk Mobiliteitsplan moet met name op lokaal niveau het mobiliteitsbeleid dat werd uitgestippeld in het Gewestelijk Mobiliteitsplan (Good Move) in een concrete vorm gieten.

De 4 fases in de opmaak van het GMP en de participatieve methodes:
Fase 1: diagnose (van 10 mei tot 10 juni 2021)

Deze fase bestond erin een diagnose op te stellen op basis van de bestaande metingen en gegevens, troeven, uitdagingen en gebreken inzake mobiliteit in de gemeente.

Fase 2: bepaling van de doelstellingen van het plan (van juli tot oktober 2021)

In deze fase kon een synthese van de diagnose opgemaakt worden en konden de gemeentelijke ambities en de prioritaire acties geïdentificeerd worden. Tijdens deze fase werden de burgers uitgenodigd op een informatieve en participatieve workshop (oktober 2021).

Fase 3: bepaling van de prioritaire acties (van november 2021 tot maart 2022)

Deze fase maakte het mogelijk de prioritaire acties van het GMP op te stellen, te detailleren en te plannen (prioritering van de interventies, betrokken verantwoordelijken, aan te wenden middelen, milieueffecten, ...).

Fase 4: openbaar onderzoek (van 26 mei tot 31 juli 2023)

Na de fase van collectieve reflectie (in maart 2022) en de verschillende ontmoetingen op het terrein met de Ukkelse adviesraden, de wijkcomités en bepaalde partners (Cambio, MIVB, Brussel Mobiliteit, …) werd er een prioritair actieprogramma opgesteld. Op basis daarvan heeft het bureau Traject een ontwerp van Gemeentelijk Mobiliteitsplan opgesteld, dat door het college van burgemeester en schepenen bekrachtigd werd.

Wist u dat?

Om dit nieuwe GMP op te stellen worden de gemeentediensten begeleid door zelfstandige bureaus gespecialiseerd in mobiliteit (Traject), burgerinspraak (Faciliyo) of milieubeoordeling (CSD-Ingénieurs). Met de medewerking van verschillende partnerinstellingen (Brussel Mobiliteit, politiezone, Gewestelijk Parkeeragentschap, ...) en mobiliteitsoperatoren (MIVB, De Lijn, TEC, Cambio, ...).

Meer info over het project:
 gmp@ukkel.brussels


Bedrijfsvervoerplan 2018 (BVP)

De gemeente heeft in 2018 een bedrijfsvervoerplan aangenomen. Dankzij deze tool, op basis van een stand van zaken van de verplaatsingen van de gemeenteambtenaars, kunnen er acties uitgewerkt worden om:

 • De impact op het milieu van het verkeer dat veroorzaakt wordt door het bestuur te beperken en de luchtkwaliteit in de gemeente te verbeteren;
 • De verzadiging van de wegen in het Brussels gewest te beperken en de mobiliteit te verbeteren.

Concreet moeten deze maatregelen de modale verschuiving van de gemotoriseerde verplaatsingen naar de zachte mobiliteit zoals fietsen, wandelen of het gebruik van het openbaar vervoer mogelijk maken.

Dit vervoerplan omvat twee luiken: een diagnose van de mobiliteit van de ambtenaars en een concreet actieplan. De gemeenteambtenaars genieten voordelen wanneer ze zachte vervoerwijzen gebruiken om ze aan te moedigen deze verplaatsingswijzen te gebruiken en de autodruk door hun woon-werkverkeer te verminderen. Het gemeentebestuur telt meer dan 600 gemeenteambtenaars die op verschillende sites werken, voornamelijk rond het gemeentehuis in de Stallestraat.


Fietsaudit BYPAD 2017

Dankzij de BYPAD-methode kan het fietsbeleid van de gemeente beoordeeld worden door een werkgroep van politieke besluitnemers, ambtenaars van het bestuur en gebruikers. Ze werd ontwikkeld door mobiliteitsspecialisten. De gemeente kreeg in 2016-2017 begeleiding van studiebureau Timenco en van Pro Velo voor de BYPAD-audit en het bijbehorende actieplan, gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

We moeten uit de BYPAD-audit onthouden dat de gemeente relatief goed fietsbaar is over lokale afstanden voor de dagelijkse verplaatsingen. Met de fiets kan je gemakkelijk een afstand van 1 tot 3 kilometer afleggen (dus in minder dan 15 minuten). In het algemeen gebeurt meer dan 75 % van de verplaatsingen met de fiets over een afstand van minder dan 3 kilometer.

Volgens de BYPAD-audit heeft de fiets duidelijk potentieel om het openbaarvervoeraanbod aan te vullen:

 • Enerzijds voor de lokale trajecten die slecht bediend worden door het openbaar vervoer;
 • Anderzijds voor de combinatie fiets+tram en/of fiets+trein voor verplaatsingen naar het stadscentrum en andere bestemmingen in het gewest.

 Raadpleeg het BYPAD-plan


PAVE - Toegankelijkheidsplan voor de weg en de openbare ruimte 2017

De regering heeft in 2012 het Voetgangersplan 2012-2020 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd. Dit analyseert de maatregelen en acties die uitgevoerd kunnen worden om de situatie van de voetgangers te verbeteren en hun modale aandeel te verhogen. Dit bedraagt momenteel 32 % van de verplaatsingen, de doelstelling is om 40 % verplaatsingen te voet te bereiken.

In deze context heeft het gewest een dienstverlener (een vereniging van TIMENCO en ASCAUDIT MOBILITE) aangeduid om de PAVE's op te stellen, in overleg met de gemeentes. In het kader hiervan heeft de gemeente Ukkel het hare opgesteld in 2017, in samenwerking met Brussel Mobiliteit.

De doelstelling van het PAVE is om een audit te verwezenlijken van de toegankelijkheid van de voetgangerswegen in het volledige gewest, maar ook hiërarchie aan te brengen in het voetgangersnetwerk. Het heeft ook als doel om de prioriteit van de interventies op het voetgangersnetwerk te bepalen en de gemeentes te subsidiëren.

Over het algemeen is het PAVE een programmeringstool om de voorwaarden en de uitvoeringstermijnen van de geplande voorzieningen en inrichtingen te bepalen. Het is veeleer een stappenplan en een praktische en volledige opvolgingstool voor de diensten die belast zijn met de uitvoering ervan.


GPAP - Gemeentelijk Parkeeractieplan 2016

Het Gemeentelijk Parkeeractieplan werd in juni 2016 goedgekeurd door de gemeenteraad. Het werd opgesteld door de vereniging van studiebureaus Transitec en Espaces-Mobilités. Het past in een wetgevende context die bepaald wordt door de ordonnantie van 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap en de twee besluiten van 13 juli 2013 die daaruit voortvloeien.

Het ligt in de lijn van de gewestelijke doelstellingen, meer bepaald:

 • De modale verschuiving;
 • De herverdeling van de openbare ruimte voor ander gebruik dan parkeren;
 • De verbetering van de levenskwaliteit van de buurtbewoners;
 • De vereenvoudiging van de praktijken om het parkeerbeleid billijker en samenhangender te maken.

Het GPAP houdt voor Ukkel de volgende uitdagingen in:

 • De parkeermogelijkheden voor de buurtbewoners beschermen;
 • De economische activiteit in stand houden en de ontwikkeling van de dienstensector ondersteunen;
 • De parkeermogelijkheden garanderen met betrekking tot een specifiek gebruik (voorbehouden plaatsen) en alternatieven voor de individuele auto promoten;
 • De middelen voor het parkeertoezicht aanpassen;
 • Rekening houden met de uitdagingen van het GMP.

De gemeente heeft haar parkeergelegenheid de voorbije jaren gereglementeerd om de parkeermoeilijkheden te beperken ingevolge de sterke bezetting in de buurt van de activiteitenkernen en de verschuivingseffecten sinds de gemeentes hun parkeerreglementering versterkt hebben. De reglementering is voortaan heterogeen op het grondgebied, zonder continuïteit tussen de zones. Dankzij de invoering van het GPAP in 2016 kon het parkeren in de helft van de gemeente gereglementeerd worden, waarbij wijken met een lage parkeerdruk gespaard bleven.

Op zoek naar informatie over parkeerkaarten en de reglementering op straat?
 Raadpleeg de pagina van de dienst Parking.


Carsharingplan 2014

Ingevolge het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen aan operatoren van gedeelde motorvoertuigen heeft de gemeente Ukkel een actieplan Carsharing opgesteld.

De gemeente heeft dit plan in 2014 voorzien. Dankzij deze tool moet het aanbod deelvoertuigen met een vaste standplaats uitgebreid kunnen worden op het volledige gemeentelijk grondgebied.

Autodelen heeft talrijke voordelen, onder andere de lagere autodichtheid van de gezinnen in de stad. Studies tonen immers aan dat een deelvoertuig 4 tot 8 privévoertuigen vervangt. Terwijl een privévoertuig gemiddeld 4 % van de tijd gebruikt wordt, wordt een deelvoertuig bovendien 40 % van de tijd gebruikt. Autodelen maakt ook parkeerplaatsen voor andere doeleinden vrij. Dankzij dit systeem kunnen auto's ook veel rationeler gebruikt worden en ontstaat er een modale verschuiving naar ecologischere en duurzamere verplaatsingswijzen. Er wordt dus ook milieuwinst geboekt door het lager gebruik van de individuele auto. Tot slot krijgen gezinnen met een bescheiden inkomen dankzij deze optie toegang tot een voertuig tegen een geringe kostprijs.


Nieuw circulatieplan wijk Neerstalle

Het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move bepaalt de grote krachtlijnen die in het Brussels gewest over een periode van 10 jaar gevolgd worden op vlak van mobiliteit. Dit plan voorziet onder meer in de verluwing van het gemotoriseerd verkeer in een groot aantal wijken van de hoofdstad om de levenskwaliteit voor alle inwoners en gebruikers van de wijk te verbeteren, door het doorgaand verkeer te verminderen en de voorkeur te geven aan actieve verplaatsingswijzen en het openbaar vervoer. Wijk Neerstalle is een van de wijken waar de studiefase, die in verschillende fases verloopt, in 2021 van start gegaan is.

In elke fase van het proces om wijk Neerstalle om te vormen tot een autoluwe wijk wordt burgerinspraak georganiseerd en aangemoedigd. De basisgedachte is dat de verbetering van de wijk ook samen met de inwoners en gebruikers moet gebeuren, waarbij zo goed mogelijk rekening gehouden wordt met hun ervaringen en het juiste evenwicht gevonden wordt tussen de doelstellingen, de technische beperkingen en de verwachtingen van elke burger of groep burgers. Hiervoor worden verschillende info-, ontmoetings- en dialoogsessies georganiseerd.

De uitvoering van het definitieve plan wordt opgenomen in een lokaal mobiliteitscontract, dat concrete verwezenlijkingen en inrichtingen mogelijk maakt. Dit project wordt gedragen door de gemeentes Ukkel en Vorst, met de steun van Brussel Mobiliteit.

Meer info?  Website van autoluwewijken.brussels/neerstalle

Mobiliteit

GEMEENSCHAPPELIJK MOBILITEITSPLAN

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.16.13

E-mail
gmp@ukkel.brussels