Hulp voor vluchtelingen

 Війна в Україні: комуна Уккль мобілізується

In het licht van de humanitaire ramp door de oorlog in Oekraïne wil de gemeente Ukkel ondersteuning bieden aan de Oekraïense bevolking. Er worden momenteel giften gedaan aan de internationale organisaties die ter plaatse actief zijn en er wordt gezocht naar oplossingen voor noodopvang. U wil ook talrijk uw steun betuigen aan de Oekraïners en uw bereidheid tonen om diegenen die hun land moeten ontvluchten en in België een schuilplaats kunnen vinden op te vangen en onderdak te bieden. Bedankt voor uw solidariteit!

Opvang van vluchtelingen

Op vraag van het Nationaal Crisiscentrum is de gemeente Ukkel ermee belast om alle tijdelijke opvangmogelijkheden op het Ukkelse grondgebied op te lijsten. Iedereen die beschikt over een opvangoplossing en die bereid is om een of meerdere Oekraïense vluchtelingen op te vangen, wordt bijgevolg gevraagd om het  online formulier in te vullen. Er zijn ook papieren exemplaren beschikbaar in het Administratief Centrum van Ukkel in de Stallestraat 77 (van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur).

 Download de overeenkomst (met storting van een vergoeding) (in het Frans)
 Download de overeenkomst (zonder storting van een vergoeding) (in het Frans)

Contactpunten bij de gemeente Ukkel

Groepssessies voor de zoektocht naar een woning

Om vluchtelingen die in Ukkel gehuisvest zijn te begeleiden worden er groepssessies voor de zoektocht naar een woning op de privémarkt georganiseerd door de dienst Internationale Solidariteit, in samenwerking met het OCMW van Ukkel.

Conversatietafels Frans voor nieuwkomers 

De gemeente heeft conversatietafels ingevoerd voor alle Ukkelaars die Frans leren en meer willen oefenen. Dit project, dat tot stand komt met de steun van het gewest, wordt in samenwerking met het Maison de la Francité georganiseerd in de drie Franstalige bibliotheken en in het Hof ten Hove. Er zijn ook conversatietafels Nederlands in De Bib. De conversatietafels Frans vinden een keer per week plaats, de conversatietafels Nederlands een keer per maand.

Waar, wanneer en hoe inschrijven?

Nuttige infosites

Een financiële gift doen

U kunt een financiële gift doen via  het platform Oekraïne 12-12, het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties dat de organisaties Dokters van de Wereld, Caritas International, Handicap International, Oxfam België, Plan International België, het Rode Kruis en UNICEF België groepeert.

Het platform adviseert u ook voor de organisatie van solidariteitsacties.

Doe een gift in natura

De gemeente werkt samen met de Entraide Boetendael-Alliance om giften in te zamelen. Onbederfelijke levensmiddelen, hygiënische producten en medicijnen mogen in dozen of stevige plastic zakken naar de Kostbaar Bloedkerk ( Haanstraat 24 – 1180 Ukkel) gebracht worden tijdens de volgende permanenties:

 • Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 11.30 uur;
 • Dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur.

U kunt ook een afspraak maken door contact op nemen met Ariane op  0496/25.35.74.

Word vrijwillig tolk

Spreekt u Oekraïens en heeft u wat tijd om samen te werken met de gemeentediensten? Neem dan contact op via  internationalesolidariteit@ukkel.brussels

Meer info?

Internationale solidariteit

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.11.96

E-mail
internationalesolidariteit@ukkel.brussels

Vaak gestelde vragen

De Oekraïense vluchtelingen kunnen ons land op verschillende manieren en met verschillende vervoermiddelen binnenkomen:

 • Met de trein: via Duitsland naar Luik of Brussel.
  In verschillende Europese landen krijgen Oekraïners een ticket "Help Ukraine". Dankzij dit ticket kunnen ze hun reis voortzetten naar andere bestemmingen. Het ticket is ook in België geldig.
 • Met hun eigen voertuig of dat van een kennis, familielid of vrijwilliger.
 • Met de bus.

Momenteel komen weinig vluchtelingen met het vliegtuig.


Er is noodopvang voorzien voor Oekraïners die zich niet onmiddellijk kunnen laten registreren.

De noodopvang wordt per definitie op korte termijn georganiseerd. Mensen die nood hebben aan onderdak en die nog niet geregistreerd zijn, worden voor een of twee nachten opgevangen in een centraal opvangcentrum in Brussel. Na hun registratie worden ze door Fedasil doorgestuurd naar de verschillende lokale crisishuisvestingsplaatsen. Mensen die onmiddellijk registreerd kunnen worden op de dag van hun aankomst, slaan de fase van de noodopvang over en worden meteen naar een lokale crisishuisvestingsplaats gestuurd.

Er wordt momenteel gezocht naar een noodopvangcentrum in Brussel of de omgeving ervan, met een minimumcapaciteit van 1.000 mensen. Dit opvangcentrum zal het mogelijk maken om de vluchtelingen een plaats te bieden indien de registratiecapaciteit overbelast is en indien de vluchtelingen niet geregistreerd kunnen worden op de dag van hun aankomst. Het zal ook dienen om de vluchtelingen op te vangen indien ze aankomen na de openingsuren van het registratiecentrum of indien de oriëntatie of de overplaatsing naar een lokale crisishuisvestingsplaats vertraging oploopt. Dit opvangcentrum wordt zo snel mogelijk geopend bovenop de reeds operationele opvangcentra Bordet en Sebrechts in Brussel.


1e stap: Oekraïners die een tijdelijke bescherming willen krijgen, moeten zich in Brussel laten registreren.

Welke gegevens worden er in Brussel geregistreerd?

 • De identiteitsgegevens;
 • De biometrische gegevens (foto en vingerafdruk);
 • Een kopie van de identiteitsdocumenten die aantonen dat de persoon in aanmerking komt voor tijdelijke bescherming.

Het opvangcentrum in Paleis 8 van de Heizel in Brussel kan ongeveer duizend mensen per dag registreren. In ditzelfde registratiecentrum organiseert Fedasil ook de oriëntatie van de mensen naar een lokale crisishuisvestingsplaats. Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

2e stap: de geregistreerde personen krijgen een attest van tijdelijke bescherming indien ze voldoen aan de voorwaarden.

3e stap: Oekraïners die zich in de gemeente van hun hoofdverblijf melden met een attest van tijdelijke bescherming moeten er geregistreerd worden.

 • De gemeente levert een kaart A af (kaart "A. Beperkt verblijf").
 • Deze kaart is geldig tot 4 maart 2023. Deze geldigheid kan twee keer met zes maanden verlengd worden, tenzij de Raad van de Europese Unie een einde stelt aan de tijdelijke bescherming.
 • Oekraïners die een tijdelijke bescherming genieten en een kaart A bezitten, mogen in België werken en krijgen een leefloon nadat ze de nodige stappen gezet hebben bij het OCMW van de gemeente waar ze geregistreerd zijn.

Een persoon opgevangen in een gezin kan zich later ook inschrijven indien hij geen noodhuisvesting nodig heeft.


Bij de dienst Vreemdelingen:

Om een bijlage 15 en vervolgens een kaart A te krijgen, moet de vluchteling een e-mail sturen naar  vreemdelingen.niet.eu@ukkel.brussels met de volgende documenten: paspoort (met alle ingevulde pagina’s) of identiteitskaart in pdf, attest van tijdelijke bescherming verkregen in het kantoor van de dienst Vreemdelingenzaken (Heizel), gegevens van de woning, kopie van de identiteits- of verblijfskaart van de opvanger en een telefoonnummer. Dankzij deze e-mail kan de inschrijvingsprocedure opgestart worden en de woonplaats door de politie gecontroleerd worden. De vluchteling krijgt vervolgens een uitnodiging om naar de gemeente te komen om de procedure te vervolledigen.

Bij het OCMW ( Alsembergsesteenweg 860 te Ukkel):

 • Zodra een Oekraïense vluchteling zijn attest van tijdelijke bescherming en een bijlage 15 (inschrijvingsbewijs in het vreemdelingen- of bevolkingsregister) voorlegt, kan hij een leefloon krijgen, met terugwerkende kracht vanaf de datum van zijn aankomst. De aanvraag gebeurt persoonlijk bij het OCMW (van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 11.30 uur) of per e-mail naar  demande.sociale@cpasuccle.be. Voor meer info:  02/370.75.11.
 • Indien de Oekraïense vluchteling enkel een aankomstverklaring (zoals voor toeristen) voorlegt, heeft hij geen recht op het leefloon, maar de datum van aankomst is gekend en kan dienen voor de latere stappen.

Op vraag van het Nationaal Crisiscentrum is de gemeente Ukkel ermee belast om alle tijdelijke opvangmogelijkheden op het Ukkelse grondgebied op te lijsten. Iedereen die beschikt over een opvangoplossing en die bereid is om een of meerdere Oekraïense vluchtelingen op te vangen, wordt bijgevolg gevraagd om het  online formulier in te vullen. Er zijn ook papieren exemplaren beschikbaar in het Administratief Centrum van Ukkel in de Stallestraat 77 (van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur). Sinds eind mei kan deze informatie ook door het bestuur ingevoerd worden op het gewestelijk platform  Website Help Ukraine.

Om kwaad opzet (prostitutie, mensensmokkel, enz.) te voorkomen, is de gemeente Ukkel ervoor verantwoordelijk om bij de kandidaat-opvangers de opvangcapaciteit te controleren en na te gaan of het welzijn van de Oekraïners verzekerd wordt. Er wordt aan de opvangers gevraagd om een Handvest van burger-opvanger te tekenen. De politiediensten zullen ook moeten overgaan tot een administratieve controle van het opvangaanbod om ervoor te zorgen dat de opgevangenen geen enkel risico lopen (dit houdt geen huisbezoek in, maar een controle van de beschikbare gegevens). Hiervoor controleert de gemeente of:

 • De huisvesting voldoet aan de huisvestingsnormen (die vastgelegd zijn door de gewesten);
 • Ze daadwerkelijk beschikbaar is;
 • De huisvesting geschikt is voor gezinnen of alleenstaanden;
 • Het aanbod contactgegevens bevat (inclusief in het weekend);
 • De huisvesting toegankelijk is voor mensen in een rolstoel of met andere kwetsbare profielen.

Deze controles zijn een basisvoorwaarde voor elke burgeropvang in alle Brusselse gemeentes.

Het Nationaal Crisiscentrum geeft de door de burgers voorgestelde en gecontroleerde plaatsen door aan Fedasil. Fedasil zorgt ervoor dat de vluchtelingen op de juiste plaats terechtkomen. Fedasil zal dus contact opnemen met de burgers die hun huisvesting voorgesteld hebben. De gemeente Ukkel wordt hierover geïnformeerd door Fedasil.

De gemeente zal echter ook als tussenpersoon tussen de opvangers en de vluchtelingen fungeren wanneer ze rechtstreekse aanvragen van de vluchtelingen krijgt. In dit geval zal ze de opvangers rechtstreeks telefonisch contacteren.

Er wordt ook aan de burgeropvangers van middellange en lange duur voorgesteld om een precaire gebruiksovereenkomst te ondertekenen met de opgevangen Oekraïners. Het gewest heeft een model van kosteloze en betalende precaire gebruiksovereenkomst opgesteld met marges voor de vergoedingen. De burgeropvanger is vrij om een van deze overeenkomsten te gebruiken, rekening houdend met de financiële situatie van de opgevangen personen.


De dienst Huisvesting van vzw Convivial brengt eigenaars en gevluchte kandidaat-huurders met elkaar in contact. Hij bevordert de relatie en blijft beschikbaar om indien nodig begeleiding te bieden en de dingen te vergemakkelijken. Zo kan er zeer concreet beantwoord worden aan de basisbehoeften, op een veilige manier voor alle partijen.

 Ontdek de campagne “slimme eigenaars” om vluchtelingen te helpen zich duurzaam in België te vestigen

Over Convivial:

Convivial is een erkende partner die de vestiging en de integratie van begunstigden van internationale bescherming ondersteunt. Zijn diensten zijn beschikbaar voor Oekraïners die tijdelijke bescherming genieten. Hier volgt een korte samenvatting:

 • Sociale dienst (telefoonlijn): maatschappelijke begeleiding bij de stappen om zich in België te vestigen, zoals contact met de gemeentes of het OCMW, zoeken naar oplossingen om huurwaarborgen/eerste maanden huur of scholen te financieren, contacten met de kinderbijslagfondsen, herhuisvestingstoelagen, ziekenfondsen, steun aan kwetsbare personen en doorverwijzing voor psychologische opvolging naar een van onze partners indien nodig. De dienst is geopend op afspraak via  02/503.43.46.
 • Dienst Huisvesting: zoeken naar een langetermijnwoning op de privéhuurmarkt of via sociale verhuurkantoren.
 • Dienst Materiële hulp: schenkingen van meubels/voedselpakketten/kledij voor iedereen die een huurovereenkomst als hoofdverblijf ondertekend heeft in de afgelopen 3 maanden.
 • Dienst Begeleiding: gelijkwaardigheid van diploma, zoeken naar opleidingen, begeleiding bij de zoektocht naar werk, digitale permanentie.
 • Dienst BAPA: lessen Frans en opleidingen voor burgers, mogelijkheid om het integratieparcours te volgen. Inschrijven kan op afspraak via  02/315.39.00 of door tijdens de permanenties ter plaatse te gaan.

Meer info:  02/318.67.97 of  logement@convivial.be of  www.convivial.be


Een financiële gift doen

U kunt een financiële gift doen via  het platform Oekraïne 12-12, het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties dat de organisaties Dokters van de Wereld, Caritas International, Handicap International, Oxfam België, Plan International België, het Rode Kruis en UNICEF België groepeert.

Het platform adviseert u ook voor de organisatie van solidariteitsacties.

U kunt ook "La Maison d'Edith" ondersteunen, dat 20 vrouwen en kinderen die gevlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne opvangt in een groot huis in Ukkel. De vereniging werd opgericht in maart 2022 en wordt beheerd door solidaire burgers die zich volledig vrijwillig inzetten. U kunt uw steun storten op de rekening van het project "La Maison d’Edith ASBL", beheerd door de Koning Boudewijnstichting, rekeningnummer BE10 0000 0000 0404, BIC BPOTBEB1, met als gestructureerde mededeling 623/3714/30085.

Er werden andere steuncomités opgericht door burgers of wijkcomités. Informeer u ook over dit type initiatieven in de gemeente.

Een gift in natura doen

De gemeente werkt samen met de Entraide Boetendael-Alliance om giften in te zamelen. Onbederfelijke levensmiddelen, hygiënische producten en medicijnen mogen in dozen of stevige plastic zakken naar de Kerk van Kostbaar Bloed ( Haanstraat 24 – 1180 Ukkel) gebracht worden tijdens de volgende permanenties:

 • Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 11.30 uur;
 • Dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur.

U kunt ook een afspraak maken door contact op nemen met Ariane op  0496/25.35.74.

U kunt kledij, hygiënische producten en onbederfelijke voedingswaren die u ter beschikking van de vluchtelingen wil stellen ook afgeven in het "Maison d'Edith" ( Edith Cavellstraat 105 - 1180 Ukkel), elke vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur. Meer info op de Facebookpagina van de vereniging:  Facebook pagina «La Maison d'Edith»


De gemeente Ukkel neemt de opvang van de kinderen in de gemeentescholen voor haar rekening, afhankelijk van de capaciteit. Een aantal kinderen heeft al een plaats gevonden in de kleuter- en lagere scholen die door de gemeente beheerd worden. Voor inlichtingen over de inschrijving in de gemeentescholen kunt u contact opnemen met dhr. Philippe Regnault ( pregnault@ukkel.brussels -  02/605.22.72) ou  onderwijs@ukkel.brussels.


Door middel van een gezondheidsoriëntatiecentrum dat speciaal opgericht werd in het centrum van Brussel (in Pacheco) maakt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het de vluchtelingen mogelijk om toegang te krijgen tot medische bijstand en/of geestelijke gezondheidszorg en informatie te krijgen over het Belgische gezondheidssysteem.

 • Wie kan terecht in het "Brussels Health Orientation Center"?
  Alle begunstigden van tijdelijke bescherming (BTB) afkomstig uit Oekraïne, ongeacht het stadium van de administratieve stappen, en ook alle aanvragers van internationale bescherming die geen toegang hebben tot andere bestaande voorzieningen.
 • Welke diensten biedt het centrum aan de BTB's?
  • Een rechtstreekse en onmiddellijke toegang ter plaatse tot medische bijstand en/of geestelijke gezondheidszorg;
  • Gedetailleerde informatie om de integratie in het Belgisch systeem van gezondheidszorg te verzekeren;
  • Een dienst ter preventie van infectieziekten en toegang tot de aanbevolen vaccinaties.

Er staan medisch, psychologisch en ander ondersteunend personeel en tolken ter beschikking van de BTB's uit Oekraïne. De BTB's kunnen er zonder afspraak terecht en mogen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon en/of een persoon van hun opvanggezin.

Het centrum bevindt zich in de Pachecolaan 42 te 1000 Brussel (in hetzelfde gebouw als het test- en vaccinatiecentrum voor COVID-19) en is geopend van maandag tot zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur, laatste toegang om 16.00 uur, gesloten op zon- en feestdagen.


De Oekraïense begunstigden van tijdelijke bescherming en de opvangers die hulp en/of psychologische en/of mentale ondersteuning willen krijgen voor de personen die bij hen verblijven, kunnen contact opnemen met het gratis gewestelijk nummer  0800/12.347.

De operatoren spreken Frans, Nederlands, Engels en Oekraïens.


Na het verkrijgen van hun tijdelijke attesten en hun inschrijving in de gemeente (bijlage 15, INSZ RR-nummer en kaart A) kunnen de vluchtelingen zich inschrijven in een ziekenfonds, een noodzakelijke stap om toegang te krijgen tot de terugbetaling van de gezondheidszorg en medicijnen (zelfs met terugwerkende kracht).

 Lijst met de ziekenfondsen en hun contactgegevens


IrisCare, de instelling van openbaar nut die belast is met de invoering en het beheer van het systeem van Brusselse kinderbijslag, deelt mee dat de kinderen die in België mogen verblijven onder het statuut van tijdelijke bescherming en met hun domicilie op het grondgebied van een van de 19 gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanspraak kunnen maken op het recht op de Brusselse kinderbijslag.

De kinderbijslag kan verkregen worden bij een van de 5 kinderbijslagorganisaties in Brussel:

 • Brussels Family (privékas):  02/227.19.60
 • Famiris (overheidsinstelling):  0800/35.950
 • Infino Brussel (privékas):  02/211.08.50
 • KidsLife Brussel (privékas):  078/48.23.45
 • Parentia Brussel (privékas):  02/302.55.55

Er worden dag- en avondlessen Frans als vreemde taal (FLE) gegeven bij de Cours de Promotion Sociale d’Uccle (CPSU).

Meer info:


Als begunstigde van het statuut tijdelijke bescherming hebben ze onbeperkt toegang tot  de arbeidsmarkt indien ze in het bezit zijn van de vereiste verblijfsvergunning (kaart A of bijlage 15 in afwachting van de afgifte van kaart A). Dezelfde toegang tot de arbeidsmarkt is voorzien voor bepaalde leden van het gezin van de begunstigde van de tijdelijke bescherming die zelf geen begunstigden van dit statuut zijn, maar waarvan het verblijf samenhangt met dat van de betrokken begunstigde.

Actiris is de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. Als overheidsdienst is het de hoofdrolspeler en de leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds 2018 doet Actiris een beroep op sociaal tolken om werkzoekenden te helpen die geen Frans of Nederlands spreken. Brochures en video's met uitleg over de te ondernemen stappen in de zoektocht naar een job zijn beschikbaar in 23 talen. Alle informatie is beschikbaar op  Actiris website.

 Om alles te weten over de wettelijke bepalingen over werken in België


De Belgische banken bieden een basisbankdienst aan, waarmee voor een beperkt bedrag een basisbankrekening geopend kan worden. Hierdoor zijn verschillende bankverrichtingen mogelijk.

 Om alles te weten over de basisbankdienst