Privébouwplaatsen (verplichtingen)

Elke privébouwplaats, ongeacht de omvang ervan, heeft gevolgen voor de openbare ruimte, of het nu gaat om mobiliteit of om soms onvermijdelijke beschadigingen. Daarom is de Technische Wegendienst verantwoordelijk voor het monitoren van privébouwplaatsen zodat het openbaar goed op zijn minst in zijn vroegere staat wordt hersteld.

Ik ga wat werken uitvoeren op mijn privéterrein. Wat zijn mijn verplichtingen jegens de gemeente?

U hebt drie verplichtingen jegens de technische Wegendienst:

 1. u moet, vóór de start van de werkzaamheden, een plaatsbeschrijving opstellen die betrekking heeft op de onmiddellijke omgeving van uw bouwplaats;
 2. u moet de inplanting van uw gebouw laten controleren door de administratie;
 3.  mijn trottoir herstellen / aanleggen / heraanleggen en dat van de buren herstellen.

Wat is een plaatsbeschrijving? Wie moet die opstellen?

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (titel III, hoofdstuk 2, artikel 5) schrijft voor dat iedere bouwer een plaatsbeschrijving moet opstellen voordat de werkzaamheden beginnen.

Het doel van dit document is het vastleggen van de staat van de openbare ruimte rond de bouwplaats, om aan het eind van de bouwplaats de nieuwe beschadigingen te kunnen onderscheiden van de beschadigingen die voorheen reeds bestonden.

Deze plaatsbeschrijving moet het invloedsgebied van de bouwplaats bestrijken, dat wil zeggen het gedeelte van de weg waar mogelijks vaak zwaardere voertuigen zullen worden geparkeerd.

Aan het eind van de bouwplaats kan dan via een onderzoek van de locatie, door te vergelijken met de plaatsbeschrijving, worden vastgesteld welke schade aan uw werkzaamheden kan worden toegerekend, met als doel ze te repareren.

De plaatsbeschrijving kan worden opgesteld door, in afnemende volgorde van bevoegdheid:

 • een landmeter-expert;
 • een vastgoedexpert;
 • een architect;
 • een conducteur der werken;
 • zelfs de bouwheer.

Het verslag wordt ter goedkeuring en validatie naar de Technische Wegendienst gestuurd. De richtlijnen kunnen hier worden gedownload. (Hyperlink naar PDF)

De controle van de plaatsbeschrijving gebeurt bij voorkeur in aanwezigheid van een landmeter van de Technische Wegendienst en de aannemer.

Nota Bene : bij gebrek aan een goede plaatsbeschrijving moet men ervan uitgaan dat de openbare ruimte voor de werkzaamheden in goede staat verkeerde. De bouwer heeft er dus alle belang bij om zich te beschermen tegen onverwachte kosten door een plaatsbeschrijving te laten opstellen.

Controle van de plaatsing

Artikel 159 van het BWRO bepaalt dat «De plaatsing van de nieuwe gebouwen ter plaatse wordt aangegeven door het college van burgemeester en schepenen, dat zich gedraagt naar het advies van de gemachtigde ambtenaar en bovendien, zo het een bouwwerk aan een grote weg betreft, naar de reglementen en adviezen van het betrokken bestuur». Deze opdracht wordt door de Dienst Stedenbouw gedelegeerd aan de landmeters van de technische Wegendienst.

In de praktijk zal de bouwer een van de landmeters van de Technische Wegendienst uitnodigen om de plaatsing van de bouwplanken te gaan controleren. Als de inplanting wordt uitgevoerd door een landmeter-expert, dan wordt hem gevraagd zijn inplantingsverslag naar de Technische Wegendienst te sturen, die het zal verifiëren en valideren.

Herstelling / Aanleg / Heraanleg van het voetpad voor de bouwplaats.

Artikel 10 van het Gemeentereglement met betrekking tot de voetpaden stipuleert: "De aanleg of heraanleg van een voetpad (geheel of gedeeltelijk) en de herstelling ervan vallen volkomen ten laste van de aanliggende eigenaar (...). De aanpassingswerken aan het profiel van het voetpad ten gevolge van de aanleg van een berijdbare oprit zijn volkomen ten laste van de aanliggende eigenaar, inbegrepen het verlagen van de boordsteen.

De werken voor de aanleg resulteren immers vaak in de quasi vernietiging van het voetpad vanwege het voertuigverkeer en de opslag van materialen, vandaar de verplichting om het voetpad volledig te heraanleggen, tenzij de ambtenaar van mening is dat specifieke herstellingen kunnen volstaan.

Wat houdt deze verplichting in?

 • Het ontmantelen van de bedekking en fundering;
 • het opnieuw uitlijnen en/of vervangen van de stoepranden;
 • de plaatsing van een nieuwe bedekking in overeenstemming met het reglement;

Contact 

Landmeters-experten van de Technische Wegendienst

Wegenis

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur

Telefoon
02/605.16.22

E-mail
wegenis@ukkel.brussels