Gemeentelijke watercoördinatie

Het gemeentebestuur heeft een transversale coördinatie van verschillende diensten opgericht onder de noemer «Watercoördinatie». In die coördinatie zitten gemeentelijke technici die verspreid over verschillende diensten, belast zijn met het waterbeheer op het gemeentelijk grondgebied. Het betreft de Wegendienst, de Milieudienst, de dienst Stedenbouw en de Groendienst.

De voornaamste doelstelling is om door een goede coördinatie voordeel te halen uit de specialiteiten van elke technicus die zich met waterbeheer bezighoudt, en uit de contacten met andere overheden en semi-overheidsinstellingen belast met water (Leefmilieu Brussel, Vivaqua, Hydrobru, Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer …).

Het college van burgemeester en schepenen heeft de watercoördinatie bekrachtigd door er een officieel statuut en middelen aan toe te kennen.

Eenmaal per maand wordt een plenaire zitting gehouden, behalve tijdens de zomervakantie. Daarnaast zijn er enkele thematische Werkgroepen (WG) en Projectgroepen (PG) waarin technici vaker samenwerken rond een bepaald project of probleem vooraleer ze een oplossing voorstellen aan de Coördinatie, die daarna bekrachtigd kan worden door het college. Er is dus een heuse variabele structuur opgericht om op een efficiëntere en transversalere manier te kunnen werken.

Verschillende concrete projecten zijn trouwens al opgestart, en de belangrijkste en de meest ambitieuze zijn opgenomen op de kaart en de infofiches van de projecten voor het blauwe netwerk en het regennetwerk in de 3 Ukkelse valleien.

De werkgroep «Doelstellingen» heeft de doelstellingen van deze coördinatie voorgesteld, maar heeft ook territoriale doelstellingen voorgesteld voor het waterbeheer in Ukkel. Deze doelstellingen werden bekrachtigd door het college.

Territoriale doelstellingen inzake waterbeheer

Algemene principes

 • De strijd aanbinden tegen overstromingen.
 • Het verbeteren van het blauw netwerk, de landschappen en de biodiversiteit.
 • Doelstellingen en acties nr. 13, 14, 71, 82, 84, 85 en 86 van de lokale Agenda 21 uitvoeren.

Doelstellingen

Betreffende het oppervlaktewater

 • A. Het Ukkelse blauw netwerk aansluiten op de Zenne, waarvan het een zijtak is.
 • B. Op de schaal van de 3 stroomgebieden van de 3 beken werken, ook buiten de grenzen van het gewest en de gemeente.
 • C. Het waternet herstellen (bedding, riolering, bronnen, moerassen, vijvers …).
 • D. Het waternet opnieuw uitvinden als herstel onmogelijk is.
 • E. Het afvalwater scheiden van het zuiver water en zoveel mogelijk vermijden dat afvalwater naar het zuiver water stroomt.
 • F. Het zuiver water afremmen, ongeacht of het gescheiden is van het afvalwater.
 • G. De biodiversiteit ondersteunen met een stabiele en duurzame capaciteit tot zelfreiniging en evapotranspiratie.
 • H. Het landschap verbeteren en activiteiten rond oppervlaktewater voorstellen.

Betreffende het grondwater

 • A. Het natuurlijk buffereffect van de bodem en van de begroeiing gebruiken.
 • B. De ondoordringbaarheid van de bodem compenseren door insijpeling en afremmen van water.
 • C.  De omvang van de schommelingen van de waterspiegel beperken door de natuurlijke of artificiële aanvoerbronnen te diversifiëren (maatregelen om de ondoordringbaarheid van de bodem te compenseren).
 • D. Het afvalwater en het zuiver water scheiden om ze af te remmen en/of in de bodem te laten sijpelen.
 • E. Zoveel mogelijk de insijpeling van afvalwater via zinkputten verbieden.
 • F. De beschermingsgebieden voor grondwaterwinning van Vivaqua respecteren.

Doelstellingen van de coördinatie

Algemene principes

 • Door coördinatie het beheer en de planning verbeteren.
 • De 3 verschillende actoren integreren: de gemeentediensten, de externe instellingen en experts en publiek.
 • Hulp voor de besluitvorming.

Doelstellingen

Betreffende de gemeentediensten

 • A. Transversaliteit en coördinatie tussen diensten aanmoedigen.
 • B. Efficiëntie inzake projectbeheer en overheidsopdrachten optimaliseren.
 • C. Invoeren en gebruik maken van multidisciplinair werken: de professionele bekwaamheden van elke ambtenaar optimaliseren.
 • D. Het gemeenschappelijk maken van projecten bekrachtigen en aanvaarden en daar intern over communiceren.
 • E. Plannen om te voorkomen, en het curatief beheer verbeteren.
 • F. Geleidelijk en in overleg procedures invoeren voor technische handelingen (aanvraag en onderzoek naar vergunningen, projectbeheer, …) vanaf de fase van het initiatief.
 • G. De watercoördinatie aanpassen aan de omstandigheden (plenaire zittingen, werkgroepen, begeleidingscomités …).
 • H. De menselijke en budgettaire middelen optimaliseren.
 • I. De prioriteiten van het gemeentelijk beleid, de beslissingen van het college en de reactie op de actualiteit (overstromingen …) bepalen en uitvoeren.
 • J. Streven naar schaalvoordelen, efficiëntie, synergieën en verspilling voorkomen.
 • K. Middelen ontwerpen om het grondgebied te beheren (GIS, procedures, GemSV …), alsook voor het archiveren en het delen van gegevens.

Betreffende de instellingen en de externe experts

 • A. Streven naar een transversale en multidisciplinaire aanpak.
 • B. De wenselijkheid en de samenhang van de initiatieven en projecten van andere instellingen evalueren (Vivaqua, Hydrobru, Leefmilieu Brussel, Ministerie van het Brussels. Hoofdstedelijk Gewest …) in functie van de gemeentebelangen.
 • C. Subsidies zoeken.

Betreffende de communicatie en de interactie met het publiek

 • A. Het college voorstellen:       
  • om voor elk project zo goed mogelijk te communiceren.
  • in welke mate de burgers of omwonenden erbij betrokken moeten worden (bewustmaking koppelen aan samenwerking).
 • B. De beslissingen van het college uitleggen bij de omwonenden.
 • C. Rekening houden met de plaatselijke ervaring en kennis.

Milieu

Adres
Stallestraat 77
Geopend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.50

E-mail
milieu@ukkel.brussels