Staten-Generaal

De Ukkelse Staten-Generaal hebben als doel om Ukkelse burgers, studenten, vertegenwoordigers van verenigingen, wijkcomités, handelaarsverenigingen, gemeenteambtenaars en verkozenen samen te brengen om te discussiëren over de kernuitdagingen van de ontwikkeling van het grondgebied om de democratische praktijken te verbeteren, met de voorkeur om het pad samen te bewandelen, het samenleven te versterken en rekening te houden met de ervaringen op het terrein van de inwoners. De organisatie van de Staten-Generaal past in het kader van een reflectie die de gemeente wil voeren over Ukkel tegenover de maatschappelijke, culturele, economische en klimaatuitdagingen.

Bovendien staat burgerinspraak in de algemene beleidsverklaring van deze legislatuur. In die zin wil het college de inspraak van de inwoners en verschillende hefbomen en procedures van lokale democratie ontwikkelen. De algemene beleidsverklaring voorziet de organisatie van de Staten Generaal om het overleg met de Ukkelaars te stimuleren, hen te raadplegen en van gedachten te wisselen over de toekomst van de gemeente Ukkel.

Wegens de gezondheidssituatie vonden de Staten-Generaal, die oorspronkelijk gepland stonden in 2020, plaats van 21 september tot 12 oktober 2021. Ze werden bewust na de burgerontmoetingen in de buurt geprogrammeerd, die georganiseerd werden van oktober 2019 tot februari 2020, aangezien deze een eerste stap van dialoog vormden over de behoeften en verwachtingen van de burgers voor de toekomst van de gemeente.

Het verloop

Tijdens vier avonden die in het gemeentehuis georganiseerd werden door de dienst Burgerinspraak, met de hulp van het agentschap Particitiz, hebben de Ukkelaars hun behoeften en ideeën geformuleerd om de leefomgeving, de samenleving en het bestuur te verbeteren, een antwoord te bieden op de milieukundige en maatschappelijke uitdagingen of onze gemeente dynamiek te geven. Tijdens deze avonden werden 23 ideeën in groep vormgegeven door meer dan 150 deelnemers, in samenwerking met de gemeenteambtenaars.

Op het einde van het proces kregen de deelnemers de kans om de 10 voorstellen te selecteren waar ze voorrang aan willen geven vooraleer erover te praten met de betrokken schepenen. Een nieuwe wind voor onze gemeente met wensen die samenhangen met de reflecties die gedeeld werden tijdens de burgerontmoetingen in de buurt (2019-2020), maar ook met de gezondheidssituatie. Ideeën om het isolement te doorbreken, banden te smeden, onze straten groener of rustiger te maken of de digitale kloof te verkleinen zijn ontkiemd tijdens deze momenten van discussie en uitwisselingen.

Het college en de diensten zullen de tijd nemen om de behoeften en alle ideeën te analyseren om er de komende maanden en jaren zo goed mogelijk rekening mee te houden. Bedankt aan alle deelnemers die hun hart en ziel gegeven hebben voor de samenleving. Deze waardevolle momenten van uitwisselingen maakten het ook mogelijk om het werk van de gemeenteambtenaars en de complexiteit van de overheid te ontdekken.

De vier fases van het proces

  • Dinsdag 21 september 2021: voorstelling van het proces en eerste uitwisselingen over de behoeften van de gemeente.
  • Dinsdag 28 september 2021: formuleren van de prioritaire problematieken en eerste ideeën.
  • Dinsdag 5 oktober 2021: uitwisselingen met gemeenteambtenaars en vertegenwoordigers van het lokale verenigingsleven en bedenken van concrete oplossingen.
  • Dinsdag 12 oktober 2021: keuze van de prioritaire concrete oplossingen, voorstelling, dialoog tussen burgers en politici.

De avonden werden opgebouwd rond het principe van "hive talks", met andere woorden elke avond baseerde zich op de vorige.

 Download de samenvatting van de Staten-Generaal

Burgerinspraak

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.95

E-mail
burgerinspraak@ukkel.brussels