HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Gedecentraliseerde samenwerkingsprojecten

De gemeente Ukkel voert momenteel twee gedecentraliseerde samenwerkingsprojecten uit met de gemeente Kintambo in Kinshasa in de Democratische Republiek Congo. 

Die twee projecten zijn:

 1. het project Kintamb’eau, gefinancierd door het Fonds voor internationale solidariteit van Vivaqua. Het doel van dat project is om drinkwater naar een achtergestelde wijk in het zuiden van Kinshasa te brengen;
 2. het project ter versterking van de capaciteit van de Burgerlijke Stand van Kintambo. Dat project wordt gefinancierd door het Programma voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking (GIS), een instrument van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking dat bedacht en uitgevoerd wordt door Brulocalis. 

Project Kintamb'eau

In 2016 heeft de dienst van de schepen van Milieu het project Kintamb’eau (een samentrekking van de gemeente Kintambo en 'eau') gelanceerd om drinkbaar water via drinkfonteintjes beschikbaar te maken. Het doel van de actie was een verbeterde toegang tot water in een achtergestelde wijk van de gemeente Kintambo, in Kinshasa, in de Democratische Republiek Congo.

In 2015 richtte het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Fonds op voor internationale solidariteit, beheerd door Vivaqua en Leefmilieu Brussel, in het kader van de Ordonnantie tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. De gemeente Ukkel was de laureaat van de eerste projectoproep voor 'projecten inzake ontwikkelingshulp die verband houden met de watersector' van het fonds.

Het fonds wordt gefinancierd door een heffing op elke kubieke meter verbruikt en gefactureerd drinkwater in Brussel. Dat bedrag wordt gebruikt om de toegang tot drinkwater elders in de wereld te ontwikkelen. De achtergestelde wijk Lubudi-Luka ligt in het zuiden van Kintambo, tussen twee rivieren, en telt ongeveer 15.500 inwoners - waarvan veel vrouwen en kinderen - die elke dag met een watertekort kampen. Vrouwen, jonge meisjes en kinderen worden vaak ingezet als 'waterdragers' en moeten elke dag zware inspanningen leveren om water te halen. Dat heeft alarmerende gevolgen op sociaal vlak (schoolverlaten, sociale drama's) en voor de gezondheid (ziekten). De problemen worden nog versterkt doordat het drinkwater vaak enkel 's nachts correct stroomt, met gevolgen voor de schoolloopbaan en de veiligheid van de waterdragers.

Afbeelding
Réunion entre les représentants de la Commune d'Uccle et les représentants de la Commune de K
Vergadering tussen de vertegenwoordigers van de gemeente Ukkel en de vertegenwoordigers van de gemeente Kintambo

Het project 'Kintamb-eau' wil een antwoord bieden op deze problematiek en de levenskwaliteit van de inwoners van Lubudi-Luka verbeteren. De gemeente Ukkel wilde, als eigenaar van het project, een technisch performant systeem uitwerken en heeft door middel van een overeenkomst een partnerschap ontwikkeld met de plaatselijke actoren: het gemeentebestuur van Kintambo, via zijn burgemeester, de technische diensten en het lokaal wijkcomité die allemaal garant staan voor de goede uitvoering van het project; REGIDESO (de lokale tegenhanger van Vivaqua) is belast met het technische aspect van het project, de nodige werken en de inrichting van de infrastructuur; een lokale vereniging moet de inwoners betrekken bij het project zodat dit hun project wordt, moet zorgen voor aanwerving, opleiding en toezicht op de waterpunten en organiseert communicatie- en sensibiliseringscampagnes.

Er werd bijzondere aandacht geschonken aan de aanwerving van wijkinwoners voor de werken, het gebruik van materialen van ondernemingen uit de wijk zelf, een democratische forfaitaire prijs voor het waterverbruik, een correcte vergoeding voor de beheerders van de waterpunten, en er werd aandacht geschonken aan de aanwerving en opleiding van wijkinwoners tot beheerders, en aan het genderaspect en vrouwenrechten. Concreet: 

 • Er werd 1040 m aan leidingen gelegd in sleuven,
 • er werden vier kleppenhuizen gebouwd om de druk te regelen en drie waterpunten geïnstalleerd.
 • Deze waterpunten zijn uitgerust met
  • een teller voor de facturering, vier kranen,
  • twee opvangschelpen om water dat overloopt bij het vullen van transportbidons op te vangen,
  • putten met inspectiegaten om te controleren op stilstaand water.

Stilstaand water is een bron van ziekten. Om de waterpunten permanent toegankelijk te houden, werden verschillende beheerders opgeleid, de meerderheid daarvan vrouwen. Ze leerden over

 • de werking van de waterpunten,
 • de berekening van het verbruik,
 • boekhouding
 • en kleine onderhoudswerkzaamheden.

De lokale partnervereniging stelt bidons ter beschikking van de inwoners met een waarborgsysteem. Het lokale comité zorgt, voor rekening van het bestuur van Kintambo en de gemeente Ukkel, voor een transparant en billijk financieel beheer. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de opsporing van eventuele lekken in het netwerk zodat die snel hersteld kunnen worden.


Project ter versterking van de capaciteit van de Burgerlijke Stand van Kintamb

Kent u Kintambo?

Dat is de oudste gemeente van Kinshasa. Hier vestigde Stanley zich, op de oevers van de Congo, stroomopwaarts van de stroomversnellingen die de rivier naar Matadi en de Atlantische Oceaan leiden. Ten tijde van de kolonie werd daar, in Kintambo, Leopoldstad gesticht. Kintambo is vandaag een van de kleinste gemeenten van Kinshasa, met slechts ongeveer 9.000 inwoners - nauwelijks meer dan Ukkel - in een stad van 6 miljoen inwoners.

Project ter versterking van de capaciteit van de Burgerlijke Stand van Kintambo

In 2009 is de gemeente een partnerschap aangegaan met de gemeente Kintambo om te helpen bij het opzetten van een echte dienst voor de Burgerlijke Stand. Met de steun van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en subsidies van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking staat de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente Ukkel al tien jaar de gemeente Kintambo bij. Het programma loopt af in 2021. De missie van 2019 is op verschillende manieren geconcretiseerd: door de ontwikkeling van de dienst Burgerlijke Stand en Bevolking, de digitale archivering van lokale gegevens, een aantal bewustmakingscampagnes voor de bevolking over het belang van geboorte-, huwelijks- en overlijdensaangiften, de renovatie van een bestaand gebouw om te worden gebruikt als secundair gedecentraliseerd kantoor voor de Burgerlijke Stand, de verdere elektrificatie - met zonne-energie - van verschillende gemeentelijke gebouwen ...

Afbeelding
Rencontres entre les représentants de la Commune d'Uccle et de la Commune de Kintambo.
De gemeente Ukkel en de gemeente Kintambo (RDC) ontmoeten elkaar tijdens een missie in het kader van de gemeentelijke internationale samenwerking – juni 2019

Het programma voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking (GIS), waarvan dit project deel uitmaakt, heeft ambitieuze doelstellingen om samen te werken aan de versterking van het lokale niveau, en is gebaseerd op drie onlosmakelijk verbonden pijlers:

 1. goed politiek bestuur;
 2. efficiënte administratie;
 3. burgerparticipatie bij het beslissingsproces.

Op die basis moet het mogelijk zijn om aan het einde van het huidige vijfjarenprogramma (2017-2021) efficiënte diensten voor Burgerlijke Stand en Bevolking voor de Congolese partnergemeenten op te zetten. Om dit doel te bereiken, ligt de focus op 6 actiegebieden waarin de expertise van Ukkel ter beschikking wordt gesteld van de gemeente Kintambo:

 1. Het eerste betreft de versterking van het proximiteitsbeleid van de Congolese steden en gemeenten, met het oog op de verspreiding van informatie over de rechten van alle burgers en de afgifte van administratieve documenten, waaronder akten van de burgerlijke stand.
 2. Het tweede zorgt voor de duurzame ontwikkeling van de vaardigheden van de diensten voor burgerlijke stand en voor de nodige moderne instrumenten voor de uitvoering van hun taken.
 3. Het derde voegt een nieuwe dimensie toe door te benadrukken dat Congolese gemeenten over de nodige instrumenten beschikken en vaardigheden kunnen ontwikkelen die nodig zijn voor het beheer van hun middelen, met name menselijke en financiële, om de dienstverlening aan de bevolking te verbeteren.
 4. Het vierde is gericht op de ondersteuning van de Bevolkingsdienst, die in Congo niet onder de Burgerlijke Stand valt, door het ontwikkelen van vaardigheden en instrumenten die nodig zijn voor de uitvoering van de taken, waaronder het opstellen van een bevolkingsregister.
 5. Het vijfde betreft de versterking van de Archiveringsdienst en de mogelijke digitalisering ervan in functie van de plaatselijke omstandigheden, zodat die georganiseerd, operationeel, efficiënt en veilig wordt.
 6. Het zesde en laatste domein is gericht op de versterking van de coördinatie tussen de Congolese gemeenten met het oog op het beheer van de collectieve aspecten, inherent aan de andere resultaten van het programma.

Internationale solidariteit

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.11.96

E-mail
internationalesolidariteit@ukkel.brussels