HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Interpellatierecht van burgers

Dit recht wordt geregeld door de Nieuwe Gemeentewet en het huishoudelijk reglement van de raad en van de commissies.

Een hervorming van de Nieuwe Gemeentewet, op 26 februari 2024 verschenen in het Belgisch Staatsblad, bepaalt dat een aanvraag tot burgerinterpellatie, om ontvankelijk te zijn, niet ingediend mag worden binnen de zes maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom mogen er van 13 april 2024 tot de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 geen aanvragen tot burgerinterpellatie meer ingediend worden.

Voorwerp van de interpellaties

De interpellatie moet betrekking hebben op een onderwerp van gemeentelijk belang, geen uitsluitend privébelang hebben en opgesteld zijn in het Frans of het Nederlands.

Indieningsprocedure

Om in aanmerking genomen te worden moet de interpellatie aan de gemeentesecretaris bezorgd worden uiterlijk 8 volle dagen voor de vergaderdatum van de raad, en dit per brief, per e-mail of door indiening op het gemeentesecretariaat.

De vraag tot interpellatie moet gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen en de volgende informatie bevatten:

 • De naam en het adres van de interpellanten;
 • De handtekening van de interpellanten;
 • Een korte uiteenzetting van het onderwerp van de interpellatie.

De lijst met de vragen tot interpellatie wordt voor elke zitting meegedeeld aan de gemeenteraadsleden.

De interpellatie wordt op de agenda van de volgende zitting van de gemeenteraad gezet in chronologische volgorde van ontvangst van de vragen, met dien verstande dat er hoogstens 3 interpellaties op de agenda van een zitting geplaatst kunnen worden.

Ontvankelijkheid van de interpellaties

Wordt door de voorzitster van de gemeenteraad als niet-ontvankelijk beschouwd en zal bijgevolg niet behandeld of gepubliceerd worden, de interpellatie:

 • Met betrekking tot gevallen van privébelang of persoonlijke gevallen;
 • Die ertoe strekt voornamelijk inlichtingen van statistische aard te verkrijgen;
 • Die een vraag naar documentatie inhoudt;
 • Die als enig doel heeft juridisch advies in te winnen;
 • Waarvan het voorwerp op de agenda van dezelfde zitting van de raad staat;
 • Die over aangelegenheden gaat die achter gesloten deuren behandeld worden;
 • Die zich niet schikt naar de fundamentele rechten en openbare vrijheden of een racistisch, xenofoob of discriminerend karakter heeft;
 • Die geen gemeentelijk belang vertoont;
 • Die geen 20 handtekeningen telt van personen ouder dan 16 jaar en gedomicilieerd in de gemeente;
 • Die al het voorwerp van een interpellatie uitgemaakt heeft in de afgelopen drie maanden.

Verloop van de voorstelling van de interpellaties tijdens de zittingen van de gemeenteraad

 1. De uiteenzetting van de interpellatie vindt plaats aan het begin van de zitting door een van de interpellanten die hiervoor aangeduid is. Deze laatste aanvaardt uitdrukkelijk dat hij gefilmd wordt en dat de beelden rechtstreeks uitgezonden worden op een online videoplatform;
 2. De hiertoe aangeduide interpellant beschikt over hoogstens 10 minuten om het onderwerp uiteen te zetten;
 3. Elke politieke fractie beschikt over 5 minuten om op de interpellatie te reageren;
 4. De burgemeester en/of het lid/de leden van het college dat/die dit punt in zijn/hun bevoegdheid/bevoegdheden heeft/hebben antwoordt/antwoorden op de interpellatie staande de vergadering met een maximum van 10 minuten;
 5. De hiertoe aangeduide interpellant beschikt over een recht op weerwoord van 3 minuten.

Centraal secretariaat

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.95

E-mail
secretariaat@ukkel.brussels