Adviesraden voor burgers

De betrokkenheid van de Ukkelse inwoners voor hun wijk of gemeenschap komt tot uiting in verschillende wijkraden. Adviesraden voor senioren, personen met een handicap, actieve verplaatsingsmethodes ... werken allemaal aan de verbetering van het leven van hun begunstigden.

Adviesraad voor personen met een handicap

Deze adviesraad geeft advies over alle kwesties van gemeentelijk belang die verband houden met de gelijkheid en de inclusie van personen met een handicap. De raad kan suggesties en voorstellen doen die verband houden met de zorgen van deze personen, hun autonomie en hun levenskwaliteit.

Meer info

 Raadpleeg de rubriek «Handicap en verlies van autonomie»

Ukkelse adviesraad voor senioren

De rol van de adviesraad bestaat erin zowel het college als de gemeenteraad te informeren over de concrete behoeften van senioren zodat een meer inclusief beleid kan worden ontwikkeld. Het bestaat uit inwoners van Ukkel van 60 jaar en ouder en vertegenwoordigers van verenigingen.

De raad brengt adviezen uit of doet voorstellen, op eigen initiatief of op verzoek van het gemeentebestuur. De werkzaamheden van de raad dragen er aldus toe bij om van Ukkel een nog seniorvriendelijkere gemeente te maken.

Meer info

 Ukkelse adviesraad voor senioren

Adviesraad voor actieve verplaatsingsmethodes

Sinds 2019 is een nieuwe adviesraad voor mobiliteit opgericht. Deze raad brengt 3 à 4 keer per jaar tien relevante burgers met kennis, expertise of gevoeligheid op het gebied van mobiliteit samen om samen na te denken over de ontwikkeling van actieve verplaatsingsmethodes in Ukkel. De leden van deze raad kunnen verslag uitbrengen over de problemen die zich op het terrein voordoen en diverse initiatieven voorstellen aan de gemeentelijke autoriteiten.

Onder «actieve verplaatsingsmethodes» verstaan we een «door mensen aangedreven vervoermiddel», zoals voetgangers, fietsers of niet-gemotoriseerde voertuigen in de strikte zin van de verkeerswet.

De opdrachten van de raad:

  • een plaats zijn voor informatie, bezinning en debat over alle kwesties van gemeentelijk belang die direct of indirect verband houden met de actieve verplaatsingsmethodes in de gemeente;
  • haar leden in staat stellen de gemeentelijke autoriteiten alle initiatieven op het gebied van mobiliteit voor te stellen.

Meer info

Vernieuwing van de Gemeentelijke Adviesraad voor Actieve Verplaatsingswijzen: kandidaten gezocht

Woont u in Ukkel en voelt u zich betrokken bij de inrichtingen die gevolgen hebben voor onze verplaatsingen te voet en met de fiets? De gemeente lanceert een oproep tot kandidaatstelling in het kader van de vernieuwde samenstelling van de Gemeentelijke Adviesraad voor Actieve Verplaatsingswijzen.

Om lid te zijn van de raad moet bovendien aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  1. Minstens 18 jaar oud zijn;
  2. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
  3. Beschikken over een wettigheid om de belangen van de actieve verplaatsingswijzen te vertegenwoordigen (bijvoorbeeld door de functie die het lid bekleedt binnen een groepering die in dit domein werkzaam is) of een uitgesproken interesse tonen voor actieve verplaatsingswijzen.

Wilt u toetreden tot de raad of uw engagement erin voortzetten? Vul  het kandidatuurformulier in en stuur het per mail naar mobiliteit@ukkel.brussels.

 Download het kandidatuurformulier
 Download het reglement van de raad

Burgerinspraak

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.95

E-mail
burgerinspraak@ukkel.brussels