Belastingen op verblijven en voorheffing

Een eigendom hebben in Ukkel brengt belastingen met zich mee in functie van het aantal en de aard van het residentievastgoed en andere criteria. 

Belastingen op de niet-hoofdverblijven

Deze belasting is beter gekend als ‘belasting op tweede verblijven’. 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon die over een niet-hoofdverblijf beschikt en die niet ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Ukkel.

Belasting op de onafgewerkte, gedeeltelijk of volledig onbewoonde, onuitgebate of verwaarloosde gebouwen

 De pagina Belastingen, vergoedingen en heffingen raadplegen

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen (huizen, appartementen, grond, …) die de eigenaar jaarlijks moet betalen.

Deze belasting komt overeen met een percentage van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) dat geen echt inkomen is maar een fictief bedrag, vastgelegd door de administratie van het kadaster, dat overeenkomt met het gemiddelde jaarlijkse netto-inkomen dat het onroerend goed in principe zou opbrengen voor zijn eigenaar.

Raadpleeg voor meer informatie over deze belasting en de mogelijke verminderingen  de rubriek Woning op de site van de FOD Financiën.  

De opcentiemen

Elke gemeente beslist over het niveau van de inning van opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Compensatiepremie voor de verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing

De gemeente kent een  premie toe als compensatie voor de verhoging van de opcentiemen op de onroerende opheffing voor Ukkelaars met een bescheiden inkomen, eigenaars van één enkel onroerend goed dat ze volledig bezetten.

Belastingen

Adres
Stallestraat 77
Open voor het publiek enkel op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur

E-mail
belastingen@ukkel.brussels