Beleid en acties

De dienst voor gelijkekansenbeleid en gendergelijkheid strijdt tegen structurele vormen van discriminatie, zowel op administratief als op elk ander vlak (openbare ruimte, geweld tegen vrouwen, beroepssector,...). 

Het is onze rol om het overheidsbeleid te sturen in de richting van meer inclusiviteit, zodat het beantwoordt aan de dagelijkse realiteit van de bevolking, ongeacht gender, geslacht, leeftijd, sociale situatie, opleidingsniveau, gezondheidstoestand, seksuele geaardheid, «ras», godsdienst, cultuur of filosofische voorkeur.

Wij voeren ook acties die rechtstreeks oplossingen voorstellen op basis van deze dagelijkse realiteiten zoals: bewustmaking, het onder de aandacht brengen en debatteren over bepaalde problematieken, hulp bieden aan gediscrimineerde groepen, ... 

Thema’s 

Wij belichten alle vormen van discriminatie, in het bijzonder: 

Gelijkekansenbeleid en gendergelijkheid

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.22.83

E-mail
gelijkheid@ukkel.brussels

In de praktijk

Seksistische handelingen (seksisme): een ideologie gebaseerd op het idee dat vrouwen minderwaardig zijn ten aanzien van mannen. De uitingen zijn heel divers: van schijnbaar onschuldige vormen (stereotypen, opmerkingen) tot meer ernstige (discriminatie, geweld, moord). Het is het belangrijkste obstakel voor echte gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Cisgender: een persoon waarvan de genderidentiteit relatief overeenkomt met de verwachte sociale rol op basis van het bij de geboorte toegewezen geslacht. 

Feminicide: […] moord op meisjes of vrouwen gewoon omdat ze vrouwen zijn. Feminicide wordt meestal gepleegd door mannen maar soms zijn er vrouwelijke familieleden bij betrokken. Feminicide verschilt van mannenmoorden door specifieke kenmerken. De meeste gevallen van feminicide worden bijvoorbeeld gepleegd door partners of ex-partners en impliceren aanhoudend geweld thuis, bedreigingen of intimidatie, seksueel geweld of situaties waarin vrouwen minder macht of minder middelen hebben dan hun partner.

Gender budgeting (GB): een gendergevoelige budgettering om de genderdimensie te integreren in het begrotingsproces.

Gendermainstreaming: een strategie om een genderaanpak te integreren in alle organisatorische processen van een instelling, zodat gendergelijkheid wordt opgenomen. 

Gender: een begrip dat alle ongelijkheden tussen vrouwen, genderminderheden en mannen belicht. Deze zijn niet gebaseerd op biologische verschillen (man-vrouw), maar ze zijn gebaseerd op een binaire culturele en sociale constructie die de rollen en verantwoordelijkheden van mannen en vrouwen in een samenleving definieert.

Homofobie: de term homofobie, die opdook in de jaren 1970, komt van ‘homo’, afkorting van ‘homoseksueel’, en van ‘fobie’, van het Griekse ‘phobos’ dat angst betekent. De term verwijst naar uitingen van minachting, afwijzing en haat ten aanzien van homoseksuele of vermeende homoseksuele personen, praktijken of voorstellingen. 

Intersectionaliteit: concept waarbij de positionering van mensen zich op het kruispunt bevindt van verschillende groepen of categorieën, wat hun kwalitatieve ervaring anders maakt. Meer specifiek verwijst dit naar verschillende vormen van overheersing of discriminatie die een persoon ervaart, vooral op basis van zijn ras, zijn gender, zijn geslacht, zijn leeftijd, zijn godsdienst, zijn seksuele geaardheid, zijn sociale klasse of zijn fysieke bekwaamheid, die leiden tot een toename van de geleden schade.  

Hegemonische mannelijkheid: verwijst naar een geheel van praktijkmodellen die bijdragen tot het voortbestaan van het feit dat mannen vrouwen overheersen. Met andere woorden, praten over hegemonische mannelijkheid is verwijzen naar dingen die mannen doen (en niet alleen een reeks verwachte rollen), dingen die bijdragen tot het voortbestaan van deze machtsverhoudingen.  
Les essentiels du genre 13, Genre et masculinités, Patrick Govers et Pascale Maquestiau, Le Monde selon les femmes asbl, Brussel, 2014.

Minderheid: eerst en vooral een groep die kwantitatief minder groot is dan een meerderheid, hetzij op het vlak van zijn werkelijke numerieke kracht, hetzij op het vlak van de vertegenwoordiging waar men zou kunnen van genieten ingevolge institutionele, culturele, sociale bescherming, enz.

Racisme: ideologieën die mensen indelen in verschillende biologische rassen met genetische mentale kenmerken, en die een hiërarchie van deze ‘biologische rassen’ tot stand brengen. Het is echter ook de veralgemeende en definitieve valorisatie van verschillen, echte of denkbeeldige, om een agressie of een voorrecht te rechtvaardigen. Dat leidt tot ‘rassendiscriminatie’, wat een ongelijke behandeling is, een opmerking of een daad van geweld gepleegd met de intentie om een persoon te vernederen op basis van zijn uiterlijk voorkomen (‘ras’) of het feit dat hij behoort tot een bepaalde etnie, nationaliteit.  

Stereotype: Stereotypen zijn ‘gebruikelijke oordelen die niet door bewijzen zijn bevestigd, en die elke samenleving aan haar leden verstrekt via familie, de sociale omgeving, de school, de media’. Ze ontstaan naar aanleiding van een idee of populair beeld dat men zich vormt van een groep, gebaseerd op een ongerechtvaardigde vereenvoudigde voorstelling van karaktertrekken, en dat een overtuiging wordt. 
Le Monde selon les femmes, Les essentiels du genre 01 - Approche genre - Concept et enjeux actuels, Brussel, 2019.   

Transfobie: verwijst naar vormen van afwijzing, discriminatie en geweld ten aanzien van transpersonen.