HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Buurtwegen en -paden

Het Ukkelse grondgebied wordt doorkruist door een groot aantal wandelwegen. Dit herinnert ons aan het landelijke verleden van Ukkel. Op enkele uitzonderingen na verbinden de meeste van deze wandelwegen twee straten. 

Bestaat er een inventaris van deze wegen?

Al deze wegen zijn officieel opgenomen in de Atlas der Buurtwegen, een verzameling kaarten op schaal 1:2.500 (1 mm op het plan komt overeen met 2,5 m in werkelijkheid), die in 1850 zijn opgesteld in toepassing van de wet van 10 april 1841, en die de gemeenten verplicht algemene rooilijn- en afbakeningsplannen op te stellen van de buurtwegen. Ter info, een rooilijn is een lijn die de huidige en toekomstige lengtegrens aangeeft tussen het openbaar domein en de privé-eigendommen.

Deze Atlas heeft beschrijvende tabellen met de kenmerken van de wegen (breedte, lengte, naam, wie verantwoordelijk is voor het onderhoud, ...) en een verzameling van koninklijke besluiten waarin de wijzigingen en schrappingen van de buurtwegen sinds 1850 zijn vastgelegd. Men moet echter weten dat de prenten van de Atlas nooit werden gewijzigd en dus altijd informatie geven over de situatie in 1850; het is dus van essentieel belang om systematisch in de verzamelde bijlagen te controleren of er wijzigingen zijn geweest. 

Een prent uit de Atlas des Communications Vicinales (beter bekend als Atlas der Buurtwegen) toont twee soorten verbindingswegen: 

  1. Enerzijds banen afgebakend door twee doorlopende lijnen die meestal wegen worden genoemd. De bedding van deze wegen bevindt zich op het openbare domein: ze is dus ‘onverkoopbaar en onverjaarbaar’, d.w.z. ze kan noch worden doorverkocht noch verdwijnen, omdat ze al meer dan dertig jaar niet meer werd gebruikt.
  2. Anderzijds vaak smallere banen, afgebakend door één - of zelfs twee - onderbroken lijn(en) en vaak paden genoemd, en aangelegd onder de juridische vorm van een erfdienstbaarheid van openbaar nut voor doorgang over privégronden. In dit tweede geval is het perceel dat de erfdienstbaarheid van doorgang draagt, het perceel waar een onderbroken lijn het voor het publiek toegankelijke pad scheidt van het privégedeelte.

Waar en hoe kan ik kennis nemen van deze Atlas der Buurtwegen?

De Atlas is een fragiel document dat in 1850 werd opgesteld. Het werd gescand voordat het zorgvuldig aan de gemeentelijke dienst Archieven werd overhandigd. Op aanvraag kan de Technische Wegendienst u de volgende gescande documenten per e-mail of download toesturen:

  • Prent van de Atlas;
  • pagina van de aanvullende indicatieve tabel;
  • proces-verbalen van de wijziging van een weg.

Natuurlijk is het altijd mogelijk om tegen betaling een papieren kopie van deze documenten te krijgen.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de buurtwegen en -paden? 

Overeenkomstig artikel 13 van de wet van 10 april 1841 worden de buurtwegen en -paden onderhouden door de gemeente. Het gaat daarbij vooral om de begaanbaarheid en de reinheid van de bedding van de voetwegen. Van hun kant moeten de aangrenzende eigenaars ervoor zorgen dat de doorgang niet wordt belemmerd door vegetatie, zoals een slecht gesnoeide haag.

Mijn eigendom wordt doorkruist door een buurtpad. Welke zijn mijn plichten?

U wordt verzocht ervoor te zorgen dat het pad toegankelijk blijft. Het meest voorkomende probleem is het te laat snoeien van hagen of het gebrek aan onderhoud van omheiningen langs de paden. Aangezien paden smal zijn, kan een overwoekerende haag het pad snel ontoegankelijk maken.

Problemen met de netheid zullen worden gemeld aan de gemeentelijke Dienst Openbare Reinheid.


Hebt u problemen opgemerkt met de toegankelijkheid (wegdek, paaltjes, draaihekken, trappen ...) van een buurtpad? Meld dit bij de Technische Wegendienst, bij voorkeur via de app  FixMyStreet.

Ik wil weten of de weg die door mijn eigendom loopt privé of openbaar is

Over het algemeen, maar er zijn natuurlijk uitzonderingen, leidt een buurtweg of -pad van de ene openbare weg naar de andere. Een private erfdienstbaarheid daarentegen geeft toegang tot een of meer ingesloten privé-eigendommen (d.w.z. geen rechtstreekse toegang tot de openbare weg). Deze openbare erfdienstbaarheden worden niet door de gemeente beheerd.

De aanwezigheid van openbare verlichting, een openbare riolering of nutsvoorzieningen (water, energie, telecommunicatie) wijst meestal op een openbaar karakter.

Contact 

Landmeter-experten van de technische Wegendienst: 

Wegenis

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur

Telefoon
02/605.16.22

E-mail
wegenis@ukkel.brussels