""

Overlijden, begraving, levenseinde

Elk overlijden op het grondgebied van Ukkel moet worden aangegeven bij de Dienst Overlijdens van de Burgerlijke Stand van de gemeente. De aangifte mag door een verwante of door een medewerker van de begrafenisondernemer worden gedaan.

De overlijdensaangifte is de noodzakelijke stap vooraleer een toelating tot begraving wordt uitgereikt. In België is het verplicht om een beroep te doen op de diensten van een begrafenisondernemer, die de betrokkenen met raad en daad bijstaat.


Overlijdensaangifte

Vereiste documenten om een overlijden aan te geven bij de dienst overlijdens van de gemeente:

 • een medisch attest dat het overlijden bevestigt,
 • de identiteitskaart van de overledene,
 • het eventuele trouwboekje van de overledene.

Aan het loket moeten verschillende formaliteiten worden vervuld, bijvoorbeeld de keuze tussen een begraving of een crematie.


Toelating tot begraven

De toelating tot begraven wordt uitgereikt door de gemeente na registratie van de overlijdensaangifte (naam van de overledene, datum en plaats van het overlijden). De datum en de voorwaarden voor de begraving op de begraafplaats worden door de familie, de nabestaanden of de begrafenisonderneming bij het gemeentebestuur beslist.

Goed om weten
De voorwaarden van de begraving kunnen vooraf worden bepaald door een officieel formulier van laatste wilsbeschikking. Zie Levenseinde: orgaandonatie, laatste wilsbeschikking en recht op euthanasie.


Ukkelse gemeentelijke begraafplaatsen

De gemeente heeft 2 begraafplaatsen:

 • de begraafplaats van Verrewinkel, Eikenboslaan 125.
 • de beschermde begraafplaats van Dieweg, Dieweg 95.
Begraafplaats van Verrewinkel

 

Begraafplaats van Dieweg

Toegankelijkheid

De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek:

 • van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 16.30 u.;
 • weekends, feestdagen en op 1 en 2 november van 9.30 u. tot 16.30 u. (laatste toegang om 16.15 u.).

De begraafplaats van Verrewinkel 

De toegang tot de begraafplaats van Verrewinkel wordt voortaan geregeld via een automatische poort. Enkel de personen die hiervoor een toelating hebben, mogen deze rustplaats met een voertuig betreden.

Personen ouder dan 75 jaar of met een beperkte mobiliteit kunnen onder bepaalde voorwaarden een persoonlijke badge krijgen bij de Dienst Burgerlijke Stand.

Goed om weten : geen teraardebestellingen op de begraafplaats in het weekend en op feestdagen.

De begraafplaats van Dieweg 

De begraafplaats van Dieweg is geen «actieve» begraafplaats meer. Deze begraafplaats is inmiddels beschermd omwille van zijn vele omgevings-, culturele en historische troeven.

 Meer info over de begraafplaats van Dieweg

Reglement en ontruimingen  

De Ukkelse begraafplaatsen worden door de gemeente gereglementeerd en beheerd


Overlijdensakte

De overlijdensakte wordt opgemaakt en uitgereikt op het moment van de overlijdensaangifte bij de Dienst Overlijdens/Begravingen van de gemeente.

De personen die gerechtigd zijn om een overlijdensakte aan te vragen en te ontvangen zijn:

 • de langstlevende echtgenoot of echtgenote;
 • de wettelijke vertegenwoordiger;
 • de bloedverwant in opgaande lijn;
 • de bloedverwant in neerdalende lijn;
 • de erfgena(a)m(en);
 • de notaris;
 • de advocaat;
 • elke andere persoon die een volmacht heeft.

Prijs

€ 7

Mogelijke betalingswijzen: bankkaart.

Te bezorgen documenten

Identiteitskaart

Goed om weten
Het is mogelijk om een afschrift van de overlijdensakte te verkrijgen bij de Dienst Overlijdens/Begravingen van de gemeente.


Levenseinde: orgaandonatie, laatste wilsbeschikking en recht op euthanasie

Tijdens zijn leven kan elke persoon een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking aan de gemeente overmaken. Zijn laatste wilsbeschikking bevat zijn wensen betreffende de wijze van teraardebestelling (begraving of crematie, ritueel, enz.) en zijn keuzes betreffende de toekomst van zijn lichaam (orgaandonatie).  

Het gemeentebestuur van Ukkel kan deze informatie laten registreren in het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Alle inlichtingen en het model van deze verklaring kunnen worden verkregen bij de Dienst Bevolking.

Laatste wilsbeschikking

Om teveel ellende en beslissingen na het overlijden te voorkomen, kunnen alle bewoners hun laatste wilsbeschikking met betrekking tot hun teraardebestelling van tevoren kenbaar maken. De declarant kan kiezen tussen de volgende mogelijkheden:

 • begraving van het stoffelijk overschot;
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de Belgische territoriale wateren;
 • crematie gevolgd door het begraven van de as op de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of de Belgische territoriale wateren;
 • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

Als de overledene vooraf geen beslissing heeft genomen, is het aan de naaste familie (eventueel geadviseerd door de begrafenisondernemer) om een keuze te maken op het moment dat het overlijden wordt aangegeven.

Elke inwoner kan ook zijn keuze vooraf kenbaar maken betreffende orgaandonatie. 

Orgaandonatie

Krachtens de wet van 13 juni 1986 betreffende orgaandonatie, is elke Belg die in het bevolkingsregister is ingeschreven, na zijn overlijden een mogelijke orgaandonor. Tijdens uw leven hebt u het recht om te aanvaarden of te weigeren een mogelijke donor te zijn. Daarvoor volstaat het om het inschrijvingsformulier betreffende orgaandonatie bij de gemeente in te vullen en te ondertekenen. De administratie is verplicht om deze beslissing te registreren in het Rijksregister. 

Bij ontstentenis van een verklaring is het wegnemen van organen toegestaan, tenzij de naaste familieleden van de overledene zich tegen het wegnemen verzetten. Als u echter een verklaring hebt afgelegd, zal de familie zich niet tegen uw wens kunnen verzetten. 

Neem voor meer informatie contact op met de Dienst Burgerlijke Stand. 

Euthanasie

De gemeente Ukkel kan uw wilsverklaring inzake euthanasie registreren als deze voldoet aan de voorwaarden die in de geldende wetgeving zijn vastgelegd. De verklaring kan te allen tijde worden afgelegd, en kan worden herzien of ingetrokken. Avant, la déclaration était valable 5 ans à partir de la date de déclaration.

Voorwaarden 

 • de declarant moet meerderjarig zijn of een ontvoogde minderjarige;
 • de declarant heeft een identificatienummer in het rijksregister.

Het formulier voor een wilsverklaring is beschikbaar bij de Dienst Bevolking.

Het formulier wordt ingevuld door:

 • de declarant;
 • of als de declarant fysiek niet in staat is dit op te stellen en te ondertekenen, kan de verklaring schriftelijk worden vastgelegd door een meerderjarige persoon die geen enkel voordeel heeft bij het overlijden van de aanvrager (1 medisch getuigschrift moet als bewijs worden bijgevoegd).

De verklaring moet verplicht worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen, waarvan er minstens 1 geen enkel materieel voordeel heeft bij het overlijden van de aanvrager. Na controle wordt de verklaring via het netwerk van de overheidsdienst geregistreerd bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

Vereniging voor recht op waardig sterven

Als u vragen hebt over de wettelijke bepalingen in België betreffende het levenseinde, kunt u contact opnemen met de vereniging voor recht op waardig sterven.

Overlijdens - Begrafenissen

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.10.70

E-mail
overlijdens@ukkel.brussels

Openingsuren   

Belangrijk om te weten

In België is het beroep op de diensten van een begrafenisonderneming verplicht.

Vaak gestelde vragen

Neen. De overlijdensaangifte moet in Ukkel gebeuren, maar de begraving kan ergens anders plaatsvinden. Daarvoor moet u contact opnemen met de gemeente waar de overledene begraven zal worden.

Goed om weten : het vervoeren van de overledene moet gebeuren door een begrafenisonderneming.


Neem contact op met de Dienst Overlijdens/Begravingen voor alle inlichtingen en tarieven.


Deze akte is een van de akten van de Burgerlijke Stand die dienen om de burgerlijke staat van een persoon aan te tonen. De akte is officieel en wordt gewoonlijk uitgereikt door de gemeentebesturen.