HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

FAQ Parkeren

Raadpleeg de vaakst gestelde vragen over parkeren in Ukkel

1. Vrijstellingskaarten en vernieuwing

2. Gereglementeerde zones

3. Parkeren voor zijn garage 

4. Parkeerautomaten

5. Retributies en betalingen

6. Aangrenzende gemeenten

7. Buitenlandse inschrijving

8. Voertuigen (tweewielers, deelvoertuigen, vervangwagens)

9. Contacten


1. Vrijstellings- en vervangkaarten

Hoe lang op voorhand kan ik mijn vrijstellingskaart vernieuwen?

U kunt uw kaart vernieuwen:

 • maximum 1 maand op voorhand ;
 • minimum 2 dagen voor deze verstrijkt.

Ik heb mijn vrijstellingskaart/mijn vervangkaart betaald, maar toch werd ik bekeurd. Waarom?

De dienst Parking laat de aanvragers weten of hun aanvraag werd aanvaard of geweigerd.

De kaarten worden pas geactiveerdna controle:

 • van de documenten,
 • van de woonplaats,
 • en ontvangst van de betaling van het vereiste bedrag op de rekening van de dienst Parking: BE87 0910 1976 5494.  

Zolang de kaart niet werd erkend en geactiveerd, mag geen enkele gebruiker zich beroepen op eender welk recht gekoppeld aan deze kaart.


Mijn bedrijf is betrokken bij de openbare wegenwerken in de 19 Brusselse gemeenten, mag ik een vrijstellingskaart vragen om te parkeren in Ukkel?

Dit type bedrijf kan een regionale kaart aanvragen voor professionals die geldig is op het hele grondgebied van het gewest en die wordt uitgereikt door het Parkeeragentschap.

Voor meer informatie


Waar mag ik parkeren als ik een kaart heb voor PMB?

Deze kaart biedt u de mogelijkheid om te parkeren in alle zones van de gemeente Ukkel.

Contact

Voor meer informatie


Waar kan ik een kaart voor PMB aanvragen?

Via de site van de FOD – Sociale Zekerheid, of voor de Ukkelaars, via de sociale dienst via e-mail. 

Contact

Voor meer informatie


Ik ben medisch zorgverlener. Wat moet ik doen om reglementair te parkeren in Ukkel?

U moet een gewestelijke kaart aanvragen. De gemeente Ukkel erkent de vrijstellingskaarten die werden uitgereikt door het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Met deze kaarten kunt u parkeren in een blauwe zone, in een groene zone en in bepaalde gevallen in een oranje zone, mits u de blauwe schijf gebruikt (zie art. 3 en art. 142 van de gemeentelijke retributieverordening). 

Contact 

Voor meer informatie


Ik ben een bewoner, hoe kan ik mijn kaart bekomen

Om een bewonerskaart te bekomen, moeten een aantal ingevulde documenten en formulieren worden bezorgd.

Te bezorgen documenten 

Prijs

 1. 1ste kaart:
  • € 15/1 jaar
  • of € 30/2 jaar
 2. 2de kaart:
  • € 120/1 jaar
  • of € 240/2 jaar

Procedure


Ik heb een bewonerskaart, maar ik verhuis naar een andere gemeente, kan mijn geld worden terugbetaald?

Een actieve bewonerskaart kan niet het voorwerp uitmaken van een terugbetaling voor het lopende jaar.


Hoe kan ik als tweede verblijver mijn kaart bekomen?

Om als tweede verblijver een «bewonerskaart» te bekomen, dient men via e-mail een bewijs te sturen dat de betaling van een "tweede verblijf"-belasting bewijst.

Documenten

 • Recent bewijs van uw verblijfstaks in Ukkel.

Contact

Prijs

 • € 500/jaar.

Procedure 


Ik ben arts/verpleegster, mag ik een vrijstellingskaart vragen om te parkeren in Ukkel?

U kunt een gewestelijke kaart aanvragen voor professionals die geldig is op het hele grondgebied van het gewest en die wordt uitgereikt door het Parkeeragentschap

Voor meer informatie


Ik oefen een beroep uit op het gebied van de gemeente, hoe kan ik mijn beroepskaart bekomen?

Om een professionele kaart te verkrijgen, dient men enkele documenten te bezorgen. 

Documenten

Aanvullende documenten

 • In het geval van een zelfstandige : overeenkomst ondertekend met het bedrijf.
 • In het geval van een bedrijf met meer dan 50 werknemers : Verplaatsingsplan
 • In het geval van een bedrijfsleider: De statuten
 • In het geval van een werknemer: geactualiseerde werknemerslijst 
 • Elk ander document dat de activiteit in Ukkel bewijst (huur)

Kosten en procedure


Hoeveel kost mijn professionele kaart?

De professionele kaart (bedrijven & zelfstandigen): de prijzen van de kaarten voor bedrijven en zelfstandigen stijgen als volgt:

 • € 200 per jaar voor elk van de eerste vijf kaarten;
 • € 300 per jaar van de zesde tot de twintigste kaart;
 • € 600 per jaar van de eenentwintigste tot de dertigste kaart;
 • € 800 per jaar voor elke bijkomende kaart.

U kunt de kaart aanvragen door het formulier in te vullen. 

Document

Procedure


Ik woon in een andere zone dan mijn werkzone. Kan ik overal parkeren met mijn «Bewonerskaart»?

Een vrijstelling is slechts geldig voor een zone, het tarief voor een «professionele» kaart verschilt van het tarief voor de «bewonerskaart». 

Meer informatie


Ik ben lesgever, welke documenten moet ik bezorgen?

Om als lesgever een parkeerkaart te bekomen, moeten een aantal ingevulde documenten en formulieren worden bezorgd.

Te bezorgen documenten 

Prijs

 • € 200 per jaar

Procedure


Hoe kan ik als buurtbewoner mijn «bezoekerskaart» verkrijgen?

Om als buurtbewoner een «bezoekerskaart» te bekomen, moeten een aantal ingevulde documenten en formulieren worden bezorgd.

Prijs

 • minstens € 50, wat overeenkomt met 20 periodes van 4 uur en 30 minuten per jaar; 
 • maximum € 250, wat overeenkomt met 100 periodes van 4 uur en 30 minuten per jaar. 

Procedure


Bestaan er «bewonerskaarten» voor heel de gemeente Ukkel?

Neen, de kaart is enkel geldig voor de parkeerzone die werd gedefinieerd in functie van uw woonadres.

Meer informatie

De interactieve kaart van de Ukkelse parking: 

Klik op de kaart om toegang te hebben tot de interactieve kaart

Waarom mag een bewoner van Ukkel volgens de reglementering met zijn «bewonerskaartniet op het hele grondgebied parkeren?

De uitbreiding van de gereglementeerde parkeerzones en de parkeerdruk maken het nodig om aan de inwoners van de gemeente parkeerfaciliteiten aan te bieden. Ukkel heeft dus zijn reglement aangepast aan de verschillende wetgevende wijzigingen en heeft verschillende zones gecreëerd.

Toch is een vrijstellingskaart slechts geldig in één enkele zone.

Meer informatie


Waar kan ik een kaart voor mijn zone aanschaffen?

 Vind uw parkeerzone op de kaart van de gemeente. 

Klik op de kaart om toegang te hebben tot de interactieve kaart

U kunt de aanvraag ook telefonisch doen, zodat wij u die kunnen opsturen met de post als u niet over een computer beschikt. 

Meer informatie


Ik heb een parkeerkaart als «lesgever» en ik gebruik die niet tijdens de schoolvakanties. Kan ik korting krijgen?

Een actieve kaart kan niet het voorwerp uitmaken van eender welke terugbetaling.


Zal ik een e-mail/schrijven van uwentwege ontvangen om mij eraan te herinneren dat ik mijn parkeerkaart moet vernieuwen?

In principe is de gemeente er niet toe gehouden om de kaarthouders op de hoogte te brengen wanneer de geldigheid van hun kaart komt te vervallen. Dat is hun verantwoordelijkheid. Ze zullen zich in geen enkel geval kunnen wenden tot de gemeentelijke autoriteit als ze dit vergeten.

Er wordt wel een e-mail ter herinnering verstuurd – een maand voor het verstrijken van de vrijstelling - naar de aanvrager die ons zijn e-mailadres meedeelt als hij zijn kaart aanvraagt. 


Ik ben student, hebt ik recht op een bewonerskaart in Ukkel?

Om een vrijstellingskaart te verkrijgen, moet de student gedomicilieerd zijn in Ukkel of een pand bewonen waarvoor zijn ouders of hijzelf een tweede verblijfstaks betalen.

Meer informatie


Ik deel een woonst, is het mogelijk om een 3de parkeerkaart te bekomen?

De wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet dat het aantal «bewonerskaarten» wordt beperkt tot 2 per gezin.

Meer informatie


Mijn vrijstellingskaart vervalt binnenkort, hoe kan ik die vernieuwen?

U kunt de kaart ten vroegste vernieuwen 30 werkdagen voor het verstrijken van de vorige:

 • door het bedrag voor uw vrijstelling te storten op de rekening van de dienst Parking: BE87 0910 1976 5494,
 • + vrije communicatie: uw inschrijving.

Is het mogelijk om een factuur te hebben voor mijn «vrijstellingskaart»?

Bij het aanmaken/vernieuwen van uw kaart ontvangt u een kwitantie die geldt als factuur.


2.Gereglementeerde zones

Hoe kan ik weten of ik mij in een gereglementeerde zone bevind?

Door de aanwezigheid van borden waarop het begin en het einde van een gereglementeerde zone wordt aangeduid, geplaatst overeenkomstig artikel 65.5.4 van de Wegcode en ongeacht de afgelegde weg.

De zones kunnen ook gemakkelijk worden herkend aan de parkeerautomaten die gegroepeerd op de voetpaden staan. In de meeste blauwe zones staan er thermoplastische logo’s op de grond.

Hoe kan ik weten in welk type zone ik mijn wagen geparkeerd heb? Groen of oranje?

Elke parkeerautomaat is voorzien van een gekleurde «hoed», waarop de kleur van de zone is aangegeven waarin u zich bevindt. De stickers op de zijkant van de parkeerautomaten geven ook aan of u zich in een groene of oranje zone bevindt (UZV - UKKEL GROENE ZONE).


Ik heb een ticket genomen in de groene zone en ik wil dat gebruiken in de oranje zone?

Nee, want in de oranje zone is het parkeren beperkt tot max. 2 uur.

 


Ik heb een bewonerskaart maar ik woon in de oranje zone, waar mag ik parkeren?

Enkel in de groene en blauwe zones van uw gebied.

Meer informatie

De interactieve kaart van de Ukkelse parking: 

Klik op de kaart om toegang te hebben tot de interactieve kaart

Hoe dient u de blauwe schijf te gebruiken?

De schijf moet zichtbaar achter de voorruit van de wagen worden geplaatst. Het pijltje van de schijf moet worden geplaatst op het streepje volgend op het moment van aankomst. Bijvoorbeeld : als u aankomt om 10.15 u, plaats dan de pijl op 10.30 u.

Enkel de Europese blauwe schijf is geldig. U kunt er een bekomen in de supermarkten, in winkels met autoaccessoires, bij verzekeringsmaatschappijen.

Afbeelding
Disque de stationnement européen
Blauwe schijf

Mag ik een leveringszone gebruiken om zaken te laden/uit te laden aan mijn woonplaats of die van iemand anders?

Ja, u mag met uw voertuig stoppen in een leveringszone, maar enkel zolang als nodig is om zaken te laden/uit te laden of personen te laten in- of uitstappen. Het is verboden een leveringszone te gebruiken tijdens een prestatie, een aankoop of een bezoek.


3.Parkeren voor zijn garage

Ik heb een garage, moet ik toch een vrijstellingskaart aanvragen?

 • In een blauwe zone: als uw nummerplaat goed zichtbaar op uw garage staat, dan hoeft u niets te doen (geen kaart/geen schijf).
 • In een groene en oranje zone: Het reglement is van toepassing op elke openbare weg en op elke openbare plaats in de zin van de wet inzake het wegverkeer en in de zin van de Wegcode. Betalend parkeren geldt dus ook voor voertuigen die parkeren voor de toegangen van eigendommen, ongeacht of de nummerplaat vermeld staat op deze toegangen (vrijstellingskaart of ticket voor de groene zone en verplicht ticket in de oranje zone).

Meer informatie

 • De interactieve kaart van de Ukkelse parking: 
Klik op de kaart om toegang te hebben tot de interactieve kaart

4.Parkeerautomaten

Als de parkeerautomaat defect is, wat moet ik dan doen?

In geval van storing van dit apparaat kunt u andere betaalmiddelen gebruiken d.w.z. de mobiele applicaties, SMS of een geldig parkeerschijf aanbrengen.

Het niet werken van de parkeerautomaat moet worden vastgesteld door een controleur.


Hoe een parkeerautomaat gebruiken?

Elke stap wordt uitgelegd op de lay-out van elke parkeerautomaat. 

 


5.Retributies en Betalingen

Waarom kosten professionele parkeerkaarten zoveel?

Het tarief van de «Professionele» kaarten is vastgelegd in het Besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het tarief stijgt naarmate het aantal kaarten dat wordt gekocht door een bedrijf, om zodoende de chauffeur bewust te maken van de mobiliteitsproblemen en hem aan te sporen om andere vervoerswijzen te gebruiken. 


Is het mogelijk om de professionele kaart op maandbasis te betalen en overeenkomstig het aantal daadwerkelijk gepresteerde maanden?

Alle vrijstellingskaarten dienen in een keer te worden betaald, maximum voor een jaar. 


Waarom verschillen de bedragen van de retributies?

Rekening houdende met het feit dat er moet worden gestreefd naar een betere rotatie van de parkeerplaatsen en dat de verschillende zones (levering, elektrisch laden, enz.) moeten worden nageleefd, zou het passend zijn om heffingen in te voeren overeenkomstig de meestal passende en vereiste parkeerperiode, maar ook om ongepast gedrag te sanctioneren in functie van de ernst.


Waarom is het 1/4 u gratis niet automatisch inbegrepen in het betaalticket?

Het gratis ticket is hoofdzakelijk bedoeld voor het kortparkeren. Het is echter verplicht om een ticket te nemen om de parkeerbeurt te dekken, zelfs bij kortparkeren.


Ik werd bekeurd, mag ik ter plaatse komen, tot wie mag ik mij wenden?

Neen, klachten mogen ons enkel via de post of via e-mail worden bezorgd. Om het risico inzake de geloofwaardigheid en de bewijswaarde van de klacht te beperken, wordt aangeraden om die in te dienen binnen een redelijke termijn, vanaf de datum dat het parkeerticket wordt uitgereikt of vanaf de verzending van de officiële kennisgeving.

Contact


Het is niet gelukt om mijn parkeerbeurt te betalen met mijn bankkaart. Waarom zou ik het ontvangen parkeerticket moeten betalen?

De niet-werking van het betaalsysteem via bankkaart impliceert niet dat de gebruiker geen ticket hoeft te nemen aan de parkeerautomaat dat hij kan betalen met munten of op een andere manier zoals sms of via toepassingen vermeld op de parkeerautomaten.


Waarom werd ik twee maal bekeurd op dezelfde dag? Moet ik ze allebei betalen?

Als het in overtreding parkeren langer duurt dan 4 u en 30 minuten na de vorige uitnodiging tot het betalen van een forfaitaire retributie, dan kan er een nieuwe uitnodiging tot betaling van een forfaitaire retributie worden geplaatst op het geparkeerde voertuig of door een kennisgeving worden meegedeeld.


Kan ik mijn parkeerbeurt betalen met verschillende soorten apps?

In Ukkel kunnen drie toepassingen gebruikt worden: Yellowbrick, Seety en 4411. Het is dus belangrijk om goed te kijken naar de informatie op de parkeermeter die het dichtst bij uw parkeerplaats staat. 

Meer informatie


Ik heb een retributie ontvangen, maar ik betwist die. Moet ik die betalen?

Ja, een klacht impliceert geen vrijstelling van betaling van de retributie, teneinde te vermijden dat er bijkomende kosten worden aangerekend of dat er zelfs een inningsprocedure komt tussen de termijn van uw klacht en het antwoord.

Als de klacht gerechtvaardigd is, dan wordt het reeds betaalde bedrag terugbetaald. 


Binnen welke tijdspanne moet ik de retributie betalen?

Binnen de 15 dagen vanaf de datum van verzending van de melding om een eerste (gratis) aanmaning en een tweede en laatste aanmaning te vermijden vóór ingebrekestelling, vermeerderd met alle verzendkosten en een forfaitaire schadevergoeding van € 15. Wanneer de verschuldigde bedragen onbetaald blijven na het verstrijken van de termijn bepaald in de tweede en laatste aanmaning vóór ingebrekestelling, wordt een ingebrekestelling per aangetekend schrijven naar de debiteur gestuurd. In het kader van deze procedure kunnen opnieuw verzendkosten en een forfaitaire schadevergoeding van € 15,- aan de verschuldigde bedragen worden toegevoegd. Dit bedrag blijft verschuldigd in geval van gerechtelijke invordering.


Welke zijn de bankgegevens om mijn retributie te betalen?

 • Naam: Ontvangerij Ukkel
 •  Stallestraat 77 - 1180 Ukkel
 • Bankrekening: BE44 0961 2618 0045
 • BIC: GKCCBEBB
 • + de referentie toevoegen:
  • met gestructureerde vermelding: van het nummer van uw parkeerticket of van uw kennisgeving;
  • met vrije vermelding: van de inschrijving van het overtredend voertuig

Ik moet meerdere retributies betalen. Kan ik een betaalplan bekomen?

Na akkoord van de ontvanger moet er een betaalplan worden opgesteld overeenkomstig een getekende overeenkomst. Deze procedure vereist een afspraak met de dienst Parking.  

Als het plan niet wordt nageleefd, dan worden alle retributies opnieuw geactiveerd en dan gaat het innen verder.

Inlichtingen (op afspraak)

Meer informatie


6.Aangrenzende gemeenten

Bestaat er een gedoogovereenkomst met de aangrenzende gemeenten?

Voor de straten van Ukkel die voorbij de gemeentegrens lopen, kan de houder van een bewonerskaart uitgereikt zowel door Ukkel als door de aangrenzende gemeenten zijn wagen parkeren in de straat, door gebruik te maken van zijn bewonerskaart buiten het gemeentelijk gebied waarvoor de kaart werd uitgereikt, en dit tot het eerste kruispunt op het gebied van de aangrenzende gemeente.

Meer informatie


7.Buitenlandse inschrijving

Ik heb een buitenlandse inschrijving, kan ik een vrijstelling bekomen?

Zodra u bent ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand kunt u een «bewonerskaart» bekomen voor een jaar, maar de Wegcode verplicht de houder om zo snel mogelijk een Belgische inschrijving te bekomen.

Als u na afloop van dit jaar geen Belgische inschrijving hebt, dan zal uw vrijstelling niet worden vernieuwd en u zal het vigerende tarief in uw parkeerzone moeten betalen. 


8.Voertuigen (tweewielers, deelvoertuigen, vervangwagens):

Ik rijd met een gemotoriseerd voertuig op twee wielen (bijv. Twizy, scooter, …), moet ik betalen om te parkeren in Ukkel?

Ja, de retributieverordening geldt voor alle gemotoriseerde voertuigen. 

Meer informatie


Ik gebruik de carsharing-voertuigen. Moet ik de parkeerbeurt betalen?

De voertuigen van carsharingoperatoren (in de zin van het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 oktober 2022) kunnen gratis gebruik maken van de parkeerplaatsen die voorbehouden zijn op de openbare weg voor operatoren van gemotoriseerde deelvoertuigen.

Zij mogen ook parkeren in de blauwe zones en zonder te betalen in de groene zones.

De oranje zones zijn echter betalend voor iedereen en het parkeren is er strikt beperkt tot 2 uur, voor alle soorten voertuigen.


Ik heb een vervangwagen, mag ik een papier leggen waarop staat dat dit een vervangwagen is?

Neen, u moet onze diensten op de hoogte brengen om de wijziging door te voeren; geen enkel niet-officieel document wordt in aanmerking genomen door onze stewards. 


Ik heb een ongeval gehad en ik heb een vervangwagen gekregen, wat moet ik doen?

Een e-mail verzenden met de volgende documenten:

Documenten

 • Kopie r/v van het inschrijvingsbewijs - DEEL 1 
 • Bewijs van de garagehouder met vermelding van de periode waarin u beschikt over een vervangwagen. 

Contact


9.Contacten

Voorziet de dienst parking in permanentie op donderdagavond?

Tot nu toe, neen.

Contact

U kunt contact opnemen met onze dienst van maandag tot vrijdag tussen 8.30 u. en 16.30 u.: 

 •   College van Burgemeester en Schepenen – Stallestraat 77 (voor wat de klachten betreft*) 
 •   02/605.17.00
 •  

* De klacht moet gemotiveerd worden en impliceert niet dat u de retributie niet moet betalen.  

Geen enkele klacht zal aan het loket of telefonisch behandeld worden.   

Parkeren

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur op afspraak

Telefoon
02/605.17.00

E-mail
Vrijstellingskaarten:
parkeerkaarten@ukkel.brussels
Klachten:
parking@ukkel.brussels