Vrijstellingskaarten (bewoners, gehandicapten, professionals, ...)

Parkeren in Ukkel is getarifieerd volgens voorschriften die gelden per straat en per zone. Onder bepaalde voorwaarden en in de vorm van «parkeerkaarten» worden niettemin uitzonderingsmaatregelen toegestaan aan de bewoners. 


Bewonerskaart

Elke gebruiker van een voertuig, ingeschreven in het bevolkingsregister of in het wachtregister, en elke persoon die een tweede verblijf heeft (identiteitskaart, inkohiering op de taks van tweede verblijven) in de gemeente Ukkel en die in een vaste parkeerzone woont, kan een bewonerskaart bekomen voor:

 • een voertuig dat op zijn naam is ingeschreven,
 • of waarvan hij aantoont er de bestendige gebruiker van te zijn.

Te bezorgen documenten

 • Recto-versokopie van de identiteitskaart;
 • Kopie van het inschrijvingsbewijs, opgesteld op naam van de aanvrager (kopie van beide zijden van deel 1 voor de nieuwe modellen);
 • aanvullende documenten indien nodig:
  • indien het voertuig op naam van de werkgever staat : werkgeversattest dat aantoont dat de aanvrager er de bestendige gebruiker van is;
  • indien het een leasingvoertuig is : kopie van het leasecontract of attest dat het verband aantoont tussen de leasingmaatschappij en de onderneming die de aanvrager tewerkstelt;
  • indien het voertuig op naam van een vennootschap staat : statuut van de onderneming of uittreksel uit het Belgisch Staatsblad indien de eigenaar van het voertuig de zaakvoerder of bestuurder van de vennootschap is;
  • indien het voertuig eigendom is van een derde : kopie van de verzekeringspolis waarin de aanvrager vermeld staat als hoofdbestuurder of als tweede bestuurder.

Lees deze informatie vooraleer u uw bewonerskaart aanvraagt.

De parkeerkaart wordt opgesteld op naam van de aanvrager en wordt gecontroleerd door middel van een elektronisch controlesysteem (virtuele kaart) op basis van de nummerplaat van het voertuig dat in onze gegevensbank is opgenomen. Dit houdt in dat u geen vignet ontvangt om achter de voorruit van uw voertuig te plaatsen.

De kaarten worden pas opgemaakt nadat de vereiste documenten zijn nagekeken en het vereiste bedrag is betaald op de rekening van de dienst Parking: BE87 0910 1976 5494.

De dienst Parking stelt de aanvragers in kennis van de aanvaarding of weigering van hun aanvraag, alsook van de datum vanaf wanneer de houders van deze kaart hun voertuig mogen parkeren binnen de grenzen van de zone die ze hebben aangevraagd.

Elk gezin kan maximum 2 parkeerkaarten bekomen.

De parkeerkaart is alleen geldig in de groene en/of blauwe zone in de parkeerzone waarvoor ze werd uitgereikt.

Zolang de bewonerskaart niet toegekend is, mag de gebruiker zich niet beroepen op eender welk hieraan verbonden recht. De kaart is naar keuze van de aanvrager 1 of 2 jaar geldig en kan op aanvraag opnieuw worden vernieuwd, na het verstrijken van de geldigheidsduur. 

De kaart die tijdens een eerste aanvraag wordt toegekend, alsook de kaart waarvan de vernieuwing is aangevraagd nadat de geldigheidstermijn is verstreken, wordt pas geldig vanaf de dag volgend op de aflevering.

In geval van tijdelijke verandering van voertuig moet een tijdelijke kaart aangevraagd worden bij de dienst Parking parkeerkaarten@ukkel.brussels, vanaf de eerste dag na de ontvangst van het vervangingsvoertuig, en het document dat de vervanging van het basisvoertuig bewijst, moet worden voorgelegd. De tijdelijke kaart is gratis. 

Retributies die bezorgd werden in geval van het niet-naleven van deze verplichtingen mogen niet nietig worden verklaard.

Hoe kan u deze kaart bekomen?

 • Ga op afspraak naar de dienst Parking, Stallestaat 77 met het ingevulde aanvraagformulier en de gevraagde documenten: 
 • Door het ingevulde aanvraagformulier en de fotokopieën van de gevraagde documenten te verzenden via e-mail naar: 

Tarief 

 • Eerste kaart: € 15 per jaar of € 30 voor twee jaar.
 • Tweede kaart: € 120 per jaar of € 240 voor twee jaar.
 • Kaart voor tweede verblijf: € 500 voor 12 maanden.

Bezoekerskaart

Sinds 1 december 2022 is de bezoekerskaart digitaal

De controle van de geparkeerde voertuigen met een fysieke vrijstelling, waaronder de bezoekerskaarten om te krassen, verliep moeizaam en heel wat inwoners vroegen de digitalisering van dit type vrijstelling. De gemeente Ukkel heeft dus haar beheersoftware aangepast om deze moeilijkheid te verhelpen en zo de bevolking tegemoet te komen. De controle van deze virtuele vrijstelling verloopt voortaan dus geautomatiseerd.

De virtuele bezoekerskaart is bestemd voor alle automobilisten die een bezoek brengen aan een Ukkels gezin dat in een sector woont waar het parkeren gereglementeerd is.

De gebruiker betaalt echter de eventuele kosten voor het gebruik van de technologie (sms, app, …) om het parkeerrecht te verkrijgen.

De kaart kan slechts bekomen worden door een persoon die ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente Ukkel en gedomicilieerd is in een sector die geregeld wordt door de reglementering op het parkeren van voertuigen.

Te bezorgen document

Recto-versokopie van de identiteitskaart van de aanvrager.

Hoe een virtuele kaart bekomen en gebruiken?

De virtuele kaart kan bekomen worden bij de dienst Parking (Stallestraat 77 – 3e verdieping) of door overschrijving op de rekening van de dienst Parking (BE87 0910 1976 5494).

Aanvraagformulier bezoekerskaar

 1. De kaart is enkel geldig in groene en blauwe zones.
 2. Een code komt overeen met 20 bezoekerskaarten en elke kaart is 4 uur en 30 minuten geldig vanaf de activering ervan, en niet langer uitsluitend per halve dag.
 3. De koper ontvangt de toegangscodes per e-mail.
 4. De koper/gebruiker moet de app  Yellowbrick downloaden om zijn code te activeren.

BELANGRIJK!

 • Er kan slechts een bezoekerskaart per gezin uitgereikt worden (periode van 4.30 uur).
 • De fysieke bezoekerskaart blijft geldig tot uitputting van de voorraad van de gebruiker en enkel per halve dag, in de parkeersector waarvoor ze uitgereikt werd en enkel in de blauwe en groene zones.

Tarief

€ 2,50 per kaart voor een periode van 4.30 uur met aankoop van minstens 20 kaarten voor € 50/jaar en hoogstens 100 kaarten voor € 250/jaar.


Professionele kaart

Dit type kaart is bestemd voor ondernemingen en zelfstandigen, onderwijsinstellingen en de politiezone, zoals bepaald in art. 3, 6°-7° en 27° van de retributieverordening, die hun activiteit uitoefenen in een gereglementeerde zone.

Te bezorgen documenten

 • Het ingevulde en door de werkgever of zijn gemachtigde ondertekende aanvraagformulier voor een parkeerkaart;
 • een bijgewerkte lijst met alle werknemers, goedgekeurd door het sociaal bureau;
 • een attest waaruit blijkt dat de professionele activiteit in de gereglementeerde zone(s) wordt uitgeoefend (statuten, huurcontract, ...);
 • een lijst van nummerplaten waarvoor een kaart wordt aangevraagd met een kopie van de identiteitskaart (recto verso) van de toekomstige gebruiker;
 • een kopie van het inschrijvingsbewijs, opgesteld op naam van de aanvrager (recto-versokopie van deel 1 voor de nieuwe modellen);

Aanvullende documenten indien nodig:

 • indien het voertuig op naam van de werkgever staat: werkgeversattest dat aantoont dat de aanvrager er de bestendige gebruiker van is;
 • indien het een leasingvoertuig is : kopie van het leasecontract of attest dat het verband aantoont tussen de leasingmaatschappij en de onderneming die de aanvrager tewerkstelt;
 • indien het voertuig op naam van een vennootschap staat: statuut van de onderneming of uittreksel uit het Belgisch Staatsblad indien de eigenaar van het voertuig de zaakvoerder of bestuurder van de vennootschap is;
 • indien het voertuig eigendom is van een derde: kopie van de verzekeringspolis waarin de aanvrager vermeld staat als hoofdbestuurder of als tweede bestuurder

Lees deze info vooraleer u uw professionele kaart aanvraagt .

Voorwaarden:

Bij de aanvraag van de vrijstellingskaart moet een school- of bedrijfsvervoerplan gevoegd worden of een gelijkwaardig goedgekeurd plan. BVP-formulier  om te downloaden:  Aanvraag voor een professionele kaart

De parkeerkaart is alleen geldig in de groene en/of blauwe zone, in de parkeerzone waarvoor ze is uitgereikt, met uitzondering van de bijzondere voorwaarden voorzien voor personeelsleden van onderwijsinstellingen en van de politiezone. De kaart mag nooit worden gebruikt op parkeerplaatsen voor laden en lossen.

Zolang de professionele kaart niet toegekend is, mag de gebruiker zich niet beroepen op eender welk hieraan verbonden recht.

De dienst Parking stelt de aanvragers in kennis van de aanvaarding of weigering van hun aanvraag, alsook van de datum vanaf wanneer de houders van deze kaart hun voertuig mogen parkeren binnen de grenzen van de zone die ze hebben aangevraagd.

De werkgever bepaalt zelf hoe hij de abonnementen onder zijn personeel verdeelt en hij duidt een verantwoordelijke aan om de kaart(en) aan te vragen en op te halen.

Hoe verkrijgt u de professionele kaart?

Door het ingevulde aanvraagformulier link naar het aanvraagformulier en de fotokopieën van de gevraagde documenten te verzenden

Documenten

Tarief voor een professionele kaart

 • Kaarten voor ondernemingen en zelfstandigen:
  • € 200 per jaar voor elk van de eerste vijf kaarten.
  • € 300 per jaar voor de zesde tot de twintigste kaart.
  • € 600 per jaar voor de eenentwintigste tot de dertigste kaart.
  • € 800 per jaar voor elke bijkomende kaart.
 • Kaarten voor onderwijsinstellingen:
  • € 200 per jaar per zone.
 • Kaarten voor de politiezone:
  • € 200 per jaar per zone.

Kaart «automobielsector»

De kaart «automobielsector» is bestemd voor autobedrijven, uitsluitend voor het/de voertuig(en) van hun klanten.

Ze kan alleen verkregen worden door het autobedrijf met hoofdzetel of uitbatingszetel in de gemeente Ukkel in een sector waar het parkeren van voertuigen gereglementeerd is en waarvan de hoofdactiviteit binnen de automobielsector valt.

Er mogen slechts vijf vrijstellingskaarten «automobielsector» gelijktijdig per onderneming en per periode van 4 uur en 30 minuten gebruikt worden, hetzij vanaf 9.00 uur, hetzij vanaf 13.30 uur.

De aanvraag voor (een) vrijstellingskaart(en) wordt ingediend door de onderneming. Ze duidt een enkele verantwoordelijke aan om de kaarten bij de gemeente af te halen.

Te bezorgen documenten: het aanvraagformulier, vervolledigd en ondertekend door de persoon die door de onderneming gemachtigd is, en het attest om de activiteit in de gereglementeerde sector aan te tonen (statuten, handelshuurovereenkomst, enz).

Belangrijk! 

 • De kaart «automobielsector» is geldig binnen de grenzen van de parkeersector die eraan toegewezen is en enkel in de blauwe en groene zones.
 • Minimum 300 x ½ dag/trimester - Maximum 600 x ½ dag/trimester.

Hoe deze kaart verkrijgen?

Ga naar de dienst Parking, Stallestraat, 77 met   het ingevulde aanvraagformulier en de gevraagde documenten.

Tarief:

€ 5,00/halve dag, hetzij minimum € 1.500/trimester of maximum € 3.000/trimester.


Kaart voor personen met een handicap

De Europese parkeerkaart voor gehandicapten die werd uitgereikt door een officiële instelling, fungeert als parkeerkaart. De kaart is strikt persoonlijk. De kaart mag alleen worden gebruikt als de houder wordt vervoerd in het geparkeerde voertuig of als de houder zelf het voertuig bestuurt.

De persoon dient de officiële kaart achter de voorruit van het voertuig te plaatsen, zodat het pictogram en de vervaldatum duidelijk zichtbaar zijn voor controle.

De houders van een PMB-kaart kunnen, indien zij dit wensen, vragen dat hun kaart wordt geregistreerd in de databank van de Dienst Parking, om een automatische herkenning van hun voertuig door de scan-car mogelijk te maken.

Hoe kan je een PMB-kaart laten registreren?

Het volstaat het aanvraagformulier in te vullen en het, samen met een kopie van de vereiste documenten, per e-mail naar parkeerkaarten@ukkel.brussels of per post te zenden naar het administratief centrum van Ukkel, Dienst Parkeerkaarten, Stallestraat 77, 1180 Ukkel.

Aanvraagformulier downloaden

Goed om te weten
Deze kaart wordt verkregen via de  dienst Sociale Actie


Gewestelijke kaart

De vrijstellingskaarten voor «zorgverleners voor dringende medische hulp», «medische zorgverleners aan huis», «deelauto’s» en de professionele kaart (zoals bepaald in art. 84, & 1, 2° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013) worden uitgereikt door het Parkeeragentschap. 

Parkeeragentschap - Parkeeragentschap

Parkeren

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur op afspraak

Telefoon
02/605.17.00

E-mail
Vrijstellingskaarten:
parkeerkaarten@ukkel.brussels
Klachten:
parking@ukkel.brussels

Goed om te weten

Betwist u een retributie? U heeft het recht om een bezwaarschift te sturen naar de dienst Parking, MAAR het bezwaarschrift moet met redenen omkleed zijn en ontheft u niet van de betaling van de retributie.

Er worden geen klachten behandeld aan het loket of aan de telefoon. U kunt uw bezwaarschriften per brief of per e-mail opsturen.

Afbeelding