Droit d’interpellation citoyenne - banner
Wijziging van de openingsuren van het Administratief Centrum in de zomer

De permanentie op donderdagavond wordt geschrapt:

  • Van 7 juli tot 18 augustus 2022 aan de loketten van de dienst Stedenbouw (raadpleging van openbare onderzoeken);
  • Van 14 juli tot 18 augustus 2022 aan de loketten van dienst Bevolking.

Interpellatierecht van burgers

De inwoners van Ukkel hebben het recht om individueel of collectief vragen het gemeentebestuur te interpelleren. Dit burgerrecht wordt geregeld door eenvoudige procedures die het democratische recht waarborgen om zich uit te spreken over een breed scala van onderwerpen van gemeentelijk belang.

Interpellatierecht van burgers

Burgerinspraak omvat ook het recht op interpellatie van de burger op gemeentelijk niveau. Elke burger van 18 jaar die in Ukkel woont, heeft het recht om het gemeentebestuur te interpelleren, onder vastgestelde voorwaarden. De interpellatie moet van gemeentelijk belang zijn. Elk verzoek wordt bestudeerd door het college dat beslist over de ontvankelijkheid ervan.

Interpellatierecht van het publiek

De gemeenteraad van 14 september 2006 heeft een nieuw reglement betreffende het interpellatierecht van het publiek goedgekeurd.

Aantal interpellanten

20 personen, in de gemeente gedomicilieerd en min. 16 jaar, kunnen bij de gemeenteraad een verzoek tot interpellatie ter attentie van het college indienen.

Onderwerp van interpellaties

De interpellatie moet betrekking hebben op een onderwerp van gemeentelijk belang, mag niet uitsluitend van particulier belang zijn en moet in het Nederlands of het Frans zijn opgesteld.

Voorafgaande indiening van interpellaties

Elke aanvraag tot interpellatie moet ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering van de raad worden ingediend bij de burgemeester of zijn vervanger. Ze moet vergezeld gaan van een verklarende nota zodat het college dit kan onderzoeken en erop kan antwoorden. Bij gebrek hieraan kan de raad de inwoners die de interpellatie hebben ingediend om aanvullende informatie verzoeken en de behandeling van het punt tot een volgende zitting uitstellen.

De lijst met interpellatieverzoeken wordt vóór elke zitting aan de leden van de gemeenteraad meegedeeld.

Het college plaatst de interpellatie op de agenda van de volgende zitting in de chronologische volgorde waarin de verzoeken werden ontvangen, met dien verstande dat er max. 3 interpellaties op de agenda van dezelfde zitting kunnen worden geplaatst.

Ontvankelijkheid van interpellaties

Een interpellatie is niet ontvankelijk wanneer het betrekking heeft op een onderwerp dat achter gesloten deuren behandeld wordt, dat al op de agenda van de raad staat, dat al eerder het onderwerp van een interpellatie is geweest in de afgelopen drie maanden of dat de mensenrechten niet eerbiedigt of racistisch of xenofoob van aard is.

Verloop van interpellaties

  1. De presentatie van de interpellatie vindt plaats aan het begin van de zitting.
  2. De interpellanten hebben max. 10 minuten om het onderwerp toe te lichten.
  3. De burgemeester of het hiervoor bevoegde collegelid beantwoordt de vraag aan het begin van de vergadering.
  4. De interpellanten hebben een recht van antwoord van 3 minuten. Er worden geen interpellaties ingeschreven op de agenda van de zitting waarop gestemd wordt over de gemeentebegroting.
Burgerinspraak

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.95

E-mail
burgerinspraak@ukkel.brussels