HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Formulieren en dossiers SV

Voor uw aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning vindt u hier de formulieren die naargelang het geval moeten worden ingevuld en de nodige informatie om het dossier per type project op te maken. 

Formulieren

Samenstelling van het dossier

De samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning hangt af van de aard van de geplande werken (bouw van een gebouw, kappen van een boom, ...) en volgt een bepaalde  procedure.

Het dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning bevat nochtans altijd:

  1.  het formulier voor de vergunningsaanvraag (bijlage 1) met precisering van het type geplande handelingen en werken, ondertekend door de aanvrager en ook door de architect indien vereist;
  2. de verklarende nota met de voornaamste opties van het project;
  3. de relevante foto’s van het goed en de omgeving die de autoriteiten toelaten de situatie correct te evalueren;
  4. de plannen (lokalisatieplannen, inplantingsplannen, uitvoeringsplannen, detailplannen, syntheseplannen);
  5. info betreffende het eigendomsbewijs van het goed ;
  6. in voorkomend geval, het betalingsbewijs van de dossierkosten.
Ook bij het dossier te voegen
WANNEER ... DOCUMENT OF INFORMATIE
Wanneer de aanvrager geen eigenaar is van het goed of wanneer hij mede-eigenaar is.  De bekendmaking aan de (mede-)eigenaar(s) (bijlage 2)
Wanneer de aanvraag wordt ingediend door een volmachthouder. Een kopie van de volmacht.
Wanneer de aanvraag niet is vrijgesteld bij regeringsbesluit van 10 juni 2004  Het advies van de DBDMH, vergezeld van een volledige reeks afgestempelde plannen
Wanneer deze vereist is krachtens de milieuwetgeving. Het EPB-voorstel en het digitaal rekenbestand
Wanneer de aanvraag onderworpen is aan een voorafgaande effectenbeoordeling. De voorbereidende nota van de effectenstudie of het -rapport
Wanneer deze vereist is krachtens de milieuwetgeving. De passende effectenbeoordeling
Wanneer deze vereist is krachtens de milieuwetgeving. De documenten betreffende het verkennend bodemonderzoek (VBO)
Wanneer een bestemmingsplan of een stedenbouwkundige verordening dit vereist. De gemotiveerde nota of ieder ander document vereist door dit plan
In voorkomend geval ... De voorafgaande toestemming van de beheerder van de waterlopen

 Samenvattende lijst 2024 met nodige documenten voor de dossiersamenstelling SV

Stedenbouw

VERGUNNINGEN

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.13.20

E-mail
info.stedenbouw@ukkel.brussels