Banner pagina formulieren SV
Wijziging van de openingsuren van het Administratief Centrum in de zomer

De permanentie op donderdagavond wordt geschrapt:

  • Van 7 juli tot 18 augustus 2022 aan de loketten van de dienst Stedenbouw (raadpleging van openbare onderzoeken);
  • Van 14 juli tot 18 augustus 2022 aan de loketten van dienst Bevolking.

Formulieren en dossiers SV

Voor uw aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning vindt u hier de formulieren die naargelang het geval moeten worden ingevuld en de nodige informatie om het dossier per type project op te maken. 

Formulieren

 Aanvraag stedenbouwkundige inlichtigen (SI)
 Aanvraagformulier stedenbouwkundige vergunning (SV)
 Formulier Statistiek van de SV’s Model I
 Formulier Statistiek van de SV’s Model II
 Formulier DBDMH
 Formulier bekendmaking aan de (mede-)eigenaar(s) - BIJLAGE 2 - BBHR 12.12.2013 
 

Samenstelling van het dossier

De samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning hangt af van de aard van de geplande werken (bouw van een gebouw, kappen van een boom, ...) en volgt een bepaalde  procedure.

Het dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning bevat nochtans altijd:

Opstellen van het dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning (SV)
1.  het formulier voor de vergunningsaanvraag (bijlage 1) met precisering van het type geplande handelingen en werken, ondertekend door de aanvrager en ook door de architect indien vereist;
2. de verklarende nota met de voornaamste opties van het project;
3. de relevante foto’s van het goed en de omgeving die de autoriteiten toelaten de situatie correct te evalueren;
4. de plannen (lokalisatieplannen, inplantingsplannen, uitvoeringsplannen, detailplannen, syntheseplannen);
5. info betreffende het eigendomsbewijs van het goed ;
6. in voorkomend geval, het betalingsbewijs van de dossierkosten.
 
Ook bij het dossier te voegen
WANNEER ... DOCUMENT OF INFORMATIE
Wanneer de aanvrager geen eigenaar is van het goed of wanneer hij mede-eigenaar is.  De bekendmaking aan de (mede-)eigenaar(s) (bijlage 2)
Wanneer de aanvraag wordt ingediend door een volmachthouder. Een kopie van de volmacht.
Wanneer de aanvraag niet is vrijgesteld bij regeringsbesluit van 10 juni 2004  Het advies van de DBDMH, vergezeld van een volledige reeks afgestempelde plannen
Wanneer deze vereist is krachtens de milieuwetgeving. Het EPB-voorstel
Wanneer de aanvraag onderworpen is aan een voorafgaande effectenbeoordeling. De voorbereidende nota van de effectenstudie of het -rapport
Wanneer deze vereist is krachtens de milieuwetgeving. De passende effectenbeoordeling
Wanneer deze vereist is krachtens de milieuwetgeving. De documenten betreffende het verkennend bodemonderzoek (VBO)
Wanneer een bestemmingsplan of een stedenbouwkundige verordening dit vereist. De gemotiveerde nota of ieder ander document vereist door dit plan
   
In voorkomend geval ... De voorafgaande toestemming van de beheerder van de waterlopen

 

 

Stedenbouw

VERGUNNINGEN

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.13.20

E-mail
info.stedenbouw@ukkel.brussels