Procedure voor het aanvragen van vergunningen

Veel burgers hebben vragen over de complexiteit van de procedures voor bouwvergunningen. Daarom geven wij u een kort overzicht van de te ondernemen stappen en de verschillende mogelijke gevallen.

Het onderzoek hangt af van het type vergunning. Het wordt ingewikkelder wanneer de aanvraag waarschijnlijk grote gevolgen zal hebben voor het milieu (het moet dan worden aangevuld met ofwel een effectenrapport, of soms met een effectenstudie, of een milieuvergunning). Wij beperken ons hier tot de ‘’eenvoudige’’ aanvragen voor vergunningen.

Een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning volgt de volgende stappen: 

 1. Het indienen van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in de vorm van een dossier,
 2. Het onderzoek van de aanvraag:
  • of zonder openbaar onderzoek;
  • of met kennisgeving van toezicht;
  • of met openbaar onderzoek.
 3. De beslissing,
 4. Optioneel beroep,
 5. De definitieve beslissing.

Alvorens te starten met bepaalde soorten werkzaamheden, is het verplicht om een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in te dienen in de vorm van een dossier met daarin verschillende documenten. Dit dossier varieert naargelang het soort aanvraag en kan op 2 verschillende manieren worden ingediend:

Indiening van een papieren aanvraagdossier

Om de in te vullen documenten te bekomen, moet u: 

Deze eerste fase kan vrij snel verlopen, afhankelijk van de voltooiing van uw dossier. Heel vaak is dat niet het geval. Zo stellen we bijvoorbeeld vast dat het «inplantingsplan» onvolledig is, zodat de integratie van het project in zijn omgeving niet kan worden beoordeeld.

Die eerste fase kan leiden tot heel wat «heen-en-weergeloop» tussen de aanvrager en de dienst. 

Uiteindelijk wordt er een ontvangstbewijs uitgereikt als het dossier volledig is

Indiening van een online aanvraag op het gewestelijke platform MyPermit

Sinds november 2023 heeft de gemeente Ukkel zich aangesloten bij het gewestelijke platform  MyPermit waar u nu uw aanvraag online kunt indienen en opvolgen.

Uw aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen bij de dienst Stedenbouw van de gemeente kunnen nu worden ingediend op het gewestelijke platform  MyPermit. Het platform maakt het aanvragers en hun architecten gemakkelijker om samen te werken en informatie te delen.

 MyPermit optimaliseert ook het onderzoek door documenten te dematerialiseren en platforms en tools beschikbaar te maken voor alle betrokkenen.

De onderzoekstermijn van de vergunningsaanvraag vangt aan vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledig dossier.

De termijn wordt berekend in kalenderdagen. De wettelijk voorziene termijnen worden verlengd als het onderzoek tijdens vakantieperiodes valt.

Project zonder openbaar onderzoek

Dit is mogelijk als het goed is ingeschreven in een bijzonder bestemmingsplan (BBP) of een verkavelingsvergunning en de aanvraag zich ernaar schikt; of als de aanvraag voldoet aan de criteria van projecten «van gering belang». Het College van Burgemeester en Schepenen kan onmiddellijk een beslissing nemen en de vergunning afleveren.

Voorbeelden: de bouw van een klein dakvenster, een zwembad, een tuinhuisje, een bijgebouw …

In dit geval ziet het modelschema van de evolutie van het dossier er als volgt uit:

 1. Indienen van de aanvraag;
 2. Ontvangstbewijs;
 3. Beslissing van het College;
 4. Kennisgeving van de vergunning.

Onderzoek met kennisgeving van toezicht

Als het goed niet is ingeschreven in een bijzonder bestemmingsplan of een verkavelingsvergunning, als de aanvraag niet voldoet aan de criteria van projecten van gering belang, en indien er geen «speciale maatregelen van bekendmaking» vereist zijn, wordt de aanvraag onderworpen aan het conform advies van de «Afgevaardigde ambtenaar» (die de gewestelijke regering vertegenwoordigt).

Voorbeelden: de bouw van een bijkomende verdieping, een bijgebouw van twee verdiepingen, de wijziging van de voorgevel …

In dit geval ziet het modelschema van de evolutie van het dossier er als volgt uit:

 1. Indienen van de aanvraag;
 2. Ontvangstbewijs;
 3. Conform advies van de afgevaardigde ambtenaar;
 4. Beslissing van het College;
 5. Kennisgeving van de vergunning.

Project met openbaar onderzoek

Een openbaar onderzoek wordt vereist door de wet voor elke aanvraag die afwijkt van de plannen of de stedenbouwkundige reglementen. Dit is ook het geval in een aantal gevallen gedefinieerd door het GBP (Gewestelijk Bestemmingsplan).

Voorbeelden: de afbraak van een woning, werken op de binnenruimte van een huizenblok, de bouw op een groot aangeplant terrein …

In dit geval ziet het modelschema van de evolutie van het dossier er als volgt uit:

 1. Indienen van de aanvraag;
 2. Ontvangstbewijs;
 3. Openbaar onderzoek;
 4. Advies van de Overlegcommissie;
 5. Conform advies van de afgevaardigde ambtenaar;
 6. Beslissing van het College;
 7. Kennisgeving van de vergunning.

Bijzondere maatregelen met betrekking tot de bekendmaking

De aanvraag is onderworpen aan een openbaar onderzoek om de bevolking te informeren en te raadplegen. Dit wordt aangekondigd met rode aanplakbrieven in de omgeving van het goed. De plannen en reglementen kunnen geraadpleegd worden aan het loket voor Stedenbouw.

De brieven met opmerkingen en/of bezwaren worden geanalyseerd door de dienst Stedenbouw. De Overlegcommissie komt vervolgens samen om advies uit te brengen. Wie deelneemt aan het openbaar onderzoek mag de openbare zitting van deze commissie bijwonen en kan er gehoord worden. De openbare zitting is ook toegankelijk voor iedereen die tijdens het openbaar onderzoek niet geschreven zou hebben.

Adviezen van de Overlegcommissie en het College

Het advies kan:

 • «gunstig» zijn;
 • «gunstig onder voorwaarden»;
 • of «ongunstig».

De  adviezen van de Commissie kunnen worden geraadpleegd op de website van de gemeente.

Als er voorwaarden zijn gesteld, kan de vergunning pas afgeleverd worden na het indienen van de gewijzigde plannen of de aanvullingen.

Alle adviezen en beslissingen moeten grondig gemotiveerd worden. Deze motiveringen verwijzen vanzelfsprekend naar de wettelijke reglementeringen, maar kunnen ook gebaseerd zijn op de vereisten voor een goede inrichting van de plaatsen (kwalitatieve architectuur, mooi geïntegreerd in de omgeving) met oog voor duurzame ontwikkeling.

De beslissingen worden genomen om het algemeen belang zo goed mogelijk te dienen, met respect voor de rechten van de aanvrager en de rechten van de omwonenden. Als het advies van de afgevaardigde ambtenaar is vereist, moet het advies van het College er zich naar schikken: het kan niet minder beperkend zijn (meer beperkend kan wel).

Elke beslissing wordt uitgevaardigd door het gemeentecollege. 

De wet voorziet twee mogelijkheden om beroep aan te tekenen:

 1. Als de aanvrager niet tevreden is met de beslissing, kan hij beroep aantekenen bij het Stedenbouwkundig College, en daarna bij de regering. Dit beroep kan leiden tot een wijziging van de beslissing.
 2. Als een derde niet tevreden is met de beslissing, kan hij beroep aantekenen bij de Raad van State. Dit beroep kan leiden tot de schorsing of de vernietiging van de afgeleverde vergunning.

Elk beroep moet worden ingediend binnen de termijn die strikt werd vastgelegd na het nemen van de beslissing.

Elke beslissing wordt uitgevaardigd door het gemeentecollege. 

Besluit

Het is belangrijk om te herhalen dat de besluiten, reglementen en plannen moeten worden geraadpleegd voor de ontwerpfase van elk project, en dat de werken pas mogen starten na een termijn van 20 dagen na de kennisgeving van de vergunning.

Goed om weten

Aanvragen die worden ingediend door een openbare instelling (gemeente, gewestelijk ministerie, buitenlandse staat, NMBS …) worden anders behandeld. Zij moeten worden ingediend bij het bestuur ruimtelijke ordening en huisvesting (BROH) en het is de gewestelijke regering die de vergunning uitreikt. De gemeente moet enkel instaan voor het organiseren van de bijzondere maatregelen betreffende de bekendmaking (onderzoek en overlegcommissie).

Meer uitgebreide informatie vindt u in de brochure van het Brussels Gewest die beschikbaar is aan het loket stedenbouw van de gemeente (elke werkdag tussen 9 u en 12 u) of bij het Brussels Gewest.

Stedenbouw

VERGUNNINGEN

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.13.20

E-mail
info.stedenbouw@ukkel.brussels

Opgelet: misverstand!

Sommigen verwarren de stappen met betrekking tot een openbaar onderzoek stappen met betrekking tot de afgifte van een vergunning. Om de verschillen te kennen,  lees ons artikel met meer uitleg.