Subsides de fonctionnement ou pour un projet ponctuel

Werkingssubsidies of voor een gericht project

In zitting van 28 april 2022 heeft de gemeenteraad  een nieuw reglement met betrekking tot de toekenning van werkingssubsidies of voor een gericht project goedgekeurd. Dit reglement treedt in werking op 1 juni, maar is niet van toepassing op de subsidieaanvragen waarvan het voorwerp opgenomen is in bijzondere gemeentereglementen waarvoor de gemeenteraad een volmacht gegeven heeft aan het college van burgemeester en schepenen (premie voor de aanleg van een natuurlijke poel, premie voor een elektrische fiets, ...).

Te volgen procedure om een subsidieaanvraag in te dienen

U hoeft enkel  het formulier voor de werkingssubsidies of  het formulier voor een gericht project in te vullen en het op te sturen naar de gemeente:

 • Ofwel op papier, met de post naar het Administratief centrum van Ukkel – Stallestraat 77 te 1180 Ukkel;
 • Ofwel digitaal, naar het e-mailadres van de betrokken dienst;
 • Ofwel overhandigen tegen ontvangstbevestiging aan het onthaal van het Administratief centrum van Ukkel ( Stallestraat 77 te 1180 Ukkel).

Elke subsidie moet aangevraagd worden:

 • Ofwel uiterlijk 2 maanden voor de verwezenlijking van het gericht project;
 • Ofwel uiterlijk op 15 oktober voor de aanvragen van werkingssubsidies.

Te bezorgen documenten

Voor natuurlijke personen:

 • Een document van de bank waarbij een rekening geopend is op naam van de persoon. Dit document moet het rekeningnummer vermelden en aantonen dat de aanvrager er de titularis van is;
 • Elk document of bewijsstuk dat kan dienen om de aanwending van de subsidie te rechtvaardigen.

Voor rechtspersonen:

 • Een document van de bank waarbij een rekening geopend is op naam van de rechtspersoon. Dit document moet het rekeningnummer van de rechtspersoon vermelden en aantonen dat deze laatste er de titularis van is;
 • Een kopie van de statuten van de rechtspersoon en de volmacht verleend aan een van zijn leden of aan een derde om hem te vertegenwoordigen en rechtsgeldig te verbinden;
 • De balans en rekeningen;
 • Elk document of bewijsstuk dat kan dienen om de aanwending van de subsidie te rechtvaardigen.

Voor feitelijke verenigingen:

 • De bewijzen van het bestaan van de feitelijke vereniging, dat aangetoond kan worden via elk rechtsmiddel;
 • Een document van de bank waarbij een rekening geopend is op naam van de feitelijke vereniging. Dit document moet het rekeningnummer van de feitelijke vereniging vermelden en aantonen dat deze laatste er de titularis van is;
 • Een kopie van de eventuele statuten van de vereniging en de volmacht verleend aan een van haar leden of aan een derde om haar te vertegenwoordigen en rechtsgeldig te verbinden;
 • De balans en rekeningen;
 • Elk document of bewijsstuk dat kan dienen om de aanwending van de subsidie te rechtvaardigen.
Voor alle toegekende subsidies heeft het gemeentebestuur het recht om ter plaatse de aanwending van de toegekende toelage te controleren, en dit na voorafgaande afspraak met de betrokken begunstigde.

 Download het reglement
 Download het formulier werkingssubsidie
 Download het formulier subsidie voor een gericht project