Visie en Strategische plannen

Op een aangename manier leven in de stad en genieten van de activiteiten die ze te bieden heeft, is vandaag alleen mogelijk aan de hand van redelijke, kwaliteitsvolle, comfortabele en veilige verplaatsingen. We zijn voortdurend in de weer om de openbare ruimte te verbeteren zodat morgen alle verplaatsingswijzen hun plaatsje zouden kunnen vinden in de stad en in de beste omstandigheden. Dit doen we aan de hand van een aantal sterke richtsnoeren en Strategische Mobiliteitsplannen.

Algemene beleidsverklaring 2018-2024

In haar Algemene Beleidsverklaring 2018 - 2024 geeft het College prioriteit aan Mobiliteit. Het College verbindt er zich toe om een duurzame mobiliteit te ontwikkelen en om de actieve verplaatsingswijzen en het openbaar vervoer aan te moedigen, zonder evenwel de verschillende transportwijzen tegen elkaar op te zetten.

Om een algemene visie en richtsnoeren te kunnen uitwerken in de acties die gevoerd moeten worden, werden en worden verschillende strategische plannen ontwikkeld. Daarbij wordt sterk ingezet op overleg, wat wordt geconcretiseerd met de installatie van de Gemeentelijke Adviesraad voor Actieve Verplaatsingswijzen (GAAV).

Wat is nu precies die Gemeentelijke Adviesraad voor Actieve Verplaatsingswijzen?

 De Gemeentelijke Adviesraad voor Actieve Verplaatsingswijzen (GAAV) is een adviesraad waarin burgers zetelen die zich betrokken voelen bij het thema van de actieve mobiliteit, met name voetgangers, mensen met beperkte mobiliteit en fietsers of gebruikers van andere voortbewegingstoestellen die ons «activeren» (steps, monowheels enzovoort).

De raad heeft tot doel om initiatieven voor te stellen en te bespreken die een mogelijke stimulans betekenen voor de ontwikkeling van de actieve vervoerswijzen. De raad werd geïnstalleerd eind 2019. Hij komt 3 tot 4 keer per jaar samen en de samenstelling ervan wordt om de drie jaar vernieuwd.

Strategische plannen


Gemeentelijk Mobiliteitsplan 2021 (GMP)

In haar beleidsverklaring 2018 - 2024 heeft het College er zich toe verbonden, door tijdens zijn mandaat alle aandacht te laten uitgaan naar de verbetering van de mobiliteit op het gemeentelijk grondgebied, om het  Gemeentelijk Mobiliteitsplan van 2006 in een nieuw kleedje te steken.

 1.  Gemeente Ukkel - Gemeentelijk mobiliteitsplan - Diagnose van de bestaande situatie
 2.  Gemeente Ukkel - Gemeentelijk mobiliteitsplan - Strategische doelstellingen
 3.  Gemeente Ukkel - Gemeentelijk mobiliteitsplan - Actieplan (Gemeentelijk Mobiliteitsplan vastgesteld door de gemeenteraad van 28 september 2023)
 4.  Gemeente Ukkel - Gemeentelijk mobiliteitsplan - Milieueffectenrapport
 5.  Gemeente Ukkel - Gemeentelijk mobiliteitsplan - Milieueffectenrapport - niet technische samenvatting

Het nieuwe Gemeentelijk Mobiliteitsplan moet met name op lokaal niveau het mobiliteitsbeleid dat werd uitgestippeld in het Gewestelijk Mobiliteitsplan (Good Move) in een concrete vorm gieten.

De gemeente Ukkel lanceert een participatief proces om haar nieuw Gemeentelijk Mobiliteitsplan op te stellen

De herziening van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) is begonnen! De belangrijkste doelstellingen voor de komende 10 jaar? De leefomgeving van de Ukkelaars verbeteren, de mobiliteit in de wijken rustiger maken met aandacht voor hun toegankelijkheid, in het bijzonder de zwakke weggebruikers beveiligen, de verplaatsingen vlotter laten verlopen en een evenwicht verzekeren tussen de verschillende verplaatsingswijzen (voetgangers, fietsers, automobilisten, openbaar vervoer, ...).

Woont, werkt of studeert u in Ukkel? Maakt u deel uit van een Ukkelse vereniging? Bent u een belangrijke figuur in het lokale leven of lid van een wijkcomité? Brengt u uw kinderen met de auto naar Ukkel of heeft u er familie wonen? Interesseren de mobiliteitsuitdagingen u in het bijzonder? Neem dan actief deel aan de 4 fases in de opmaak van het GMP om er een performant hulpmiddel voor iedereen van te maken. U krijgt zo de kans om uw reflecties, ervaringen, verwachtingen en problemen op het terrein met ons te delen, ons uw suggesties te bezorgen en regelmatig op de hoogte te blijven van de voortgang van het proces.

De 4 fases in de opmaak van het GMP en de participatieve methodes
Fase 1: diagnose (van 10 mei tot 10 juni 2021)

Deze fase bestaat erin een diagnose op te stellen op basis van de bestaande metingen en gegevens, troeven, uitdagingen en gebreken inzake mobiliteit in de gemeente. Tijdens deze fase wordt u uitgenodigd om:

 • een vragenlijst over uw mobiliteitsgewoontes in te vullen op het online participatief platform  Uccle.monopinion.belgium.be
 • een informatieve en participatieve online workshop bij te wonen, die plaatsvindt op donderdag 10 juni om 18.30 uur.
Fase 2: bepaling van de doelstellingen van het plan (van juli tot oktober 2021)

Deze fase bestaat erin de synthese van de diagnose op te maken en de gemeentelijke ambities en de prioritaire acties te identificeren. Tijdens deze fase wordt u uitgenodigd om een informatieve en participatieve workshop bij te wonen, die plaatsvindt in de loop van oktober 2021.

Fase 3: bepaling van de prioritaire acties (van november 2021 tot maart 2022)

Deze fase maakt het mogelijk de prioritaire acties van het GMP op te stellen, te detailleren en te plannen (prioritering van de interventies, betrokken verantwoordelijken, aan te wenden middelen, milieueffecten, ...). Tijdens deze fase wordt u uitgenodigd om:

 • een raadpleging te beantwoorden op het online participatief platform Uccle.monopinion.belgium.be
 • een informatieve en participatieve workshop bij te wonen, die plaatsvindt in de loop van het eerste trimester van 2022.
Fase 4: openbaar onderzoek (van 26 mei tot 31 juli)

Goed nieuws! Het ontwerp van het nieuwe gemeentelijke mobiliteitsplan (GMP) is klaar! Ter herinnering: in maart 2022 hebben we, na verschillende raadplegingen, alle Ukkelaars uitgenodigd om deel te nemen aan een forum in het kader van de ontwikkeling van het nieuwe gemeentelijke mobiliteitsplan van Ukkel. Na deze fase van collectieve reflectie en verschillende ontmoetingen op het terrein met de Ukkelse adviesraden, de wijkcomités en bepaalde partners (Cambio, MIVB, Mobiel Brussel …) werd een programma van prioritaire acties opgesteld. Op basis daarvan heeft het bureau Traject een ontwerp van het gemeentelijke mobiliteitsplan opgesteld dat door het college van burgemeester en schepenen werd gevalideerd.

We hebben uw mening nodig!

Het ontwerp van het nieuwe gemeentelijke mobiliteitsplan wordt van 26 mei tot 31 juli 2023 aan een openbaar onderzoek onderworpen en uw mening daarover is voor ons essentieel! Om uw vragen en voorstellen met ons te kunnen delen nodigen we u uit op een bijeenkomst:

 • Dinsdag 23 mei van 20 tot 22 uur: algemene infosessie in het Administratief Centrum van Ukkel ( Stallestraat 77 - Raadszaal/5de verdieping).
 • Dinsdag 30 mei van 20 tot 22 uur: specifieke bijeenkomst in de wijk Churchill in de school Notre-Dame des Champs ( Edith Cavellstraat 143 - Feestzaal).
 • Woensdag 31 mei van 20 tot 22 uur: specifieke bijeenkomst in de wijk Ukkel-Centrum in zaal 1180 ( Robert Scottstraat 14).

Mobiliteit gaat ons allemaal aan en beïnvloedt ons dagelijks leven. Dit is het moment om uw mening te geven!

Voor meer info:  gmp@ukkel.brussels of  het online platform Monopinion.

We bedanken u voor uw deelname en bijdrage!

Wist u dat?

Om dit nieuwe GMP op te stellen worden de gemeentediensten begeleid door zelfstandige bureaus gespecialiseerd in mobiliteit (Traject), burgerinspraak (Faciliyo) of milieubeoordeling (CSD-Ingénieurs). Met de medewerking van verschillende partnerinstellingen (Brussel Mobiliteit, politiezone, Gewestelijk Parkeeragentschap, ...) en mobiliteitsoperatoren (MIVB, De Lijn, TEC, Cambio, ...).

Meer info over het project:  Uccle.monopinion.belgium.be -  gmp@ukkel.brussels


Carsharingplan 2014

Naar aanleiding van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de voorwaarden voor het gebruik van parkeerplaatsen door operatoren van gedeelde motorvoertuigen, heeft de Gemeente Ukkel een carsharingactieplan uitgewerkt tegen 2020.

Ukkel heeft dit Plan voorzien in 2014. Dit instrument moet het mogelijk maken om het aanbod gedeelde voertuigen met vast station te verhogen met een globale visie op het grondgebied van de Gemeente.

Via het systeem van autodelen of carsharing kan het autobezit van gezinnen in de stad worden gereduceerd. Uit studies blijkt immers dat 1 deelauto 4 tot 8 particuliere voertuigen vervangt. Bovendien, daar waar een privévoertuig 4% van de tijd wordt gebruikt, wordt een deelauto 40% van de tijd gebruikt.

Door carsharing komen ook parkeerplaatsen vrij die dan voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.

Door dit systeem kunnen auto's ook veel rationeler worden gebruikt en kan een modale shift in de hand worden gewerkt naar meer ecologische en duurzame verplaatsingswijzen. Er wordt dus ook heel wat milieuwinst geboekt door het gebruik van de individuele auto te verminderen.

Bovendien stelt deze optie meer bescheiden gezinnen ook in staat om tegen een geringe kostprijs toegang te krijgen tot een voertuig.


GPAP - Gemeentelijk Parkeeractieplan 2016

Het Gemeentelijk Parkeeractieplan werd in juni 2016 door de Raad goedgekeurd. Het werd gerealiseerd door de tijdelijke vereniging van de studiebureaus Transitec en Espaces-Mobilités.

Het plan past in een wetgevende context die vorm werd gegeven door de Ordonnantie van 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, en de twee besluiten van 13 juli 2013 die daaruit voortvloeien. Dat Plan moet de uitdagingen en doelstellingen van het gewest kunnen concretiseren.

De gewestelijke doelstellingen

De gewestelijke doelstellingen zijn:

de modale shift, de herverdeling van de openbare ruimte voor ander gebruik dan parkeren, de verbetering van de levenskwaliteit van de omwonenden, en de harmonisering en vereenvoudiging van de praktijken om het parkeerbeleid billijker en samenhangender te maken.

De uitdagingen die het GPAP inhoudt voor Ukkel zijn:

de instandhouding van de parkeermogelijkheden voor de bewoners; de instandhouding van de economische activiteit en ondersteuning van de ontwikkeling van de tertiaire sector; de parkeermogelijkheden garanderen die betrekking hebben op een specifiek gebruik (voorbehouden parkeerplaatsen) en alternatieven voorstellen voor de individuele auto; de middelen aanpassen die ingezet worden voor de bewaking van de parkeerfunctie; rekening houden met de uitdagingen van het GMP.

Betrokkenheid van de Gemeente

De gemeente heeft haar parkeergelegenheid de voorbije jaren gericht gereglementeerd, om de parkeermoeilijkheden ingevolge de sterke bezetting die is vastgesteld in de buurt van de verplaatsingspolen en de overloopeffecten die worden gegenereerd vanaf de gemeenten die hun parkeerreglementering hebben versterkt, te beperken.

Dit heeft geleid tot een heterogene reglementering op het grondgebied, zonder continuïteit tussen de zones.

De invoering van het GPAP in 2016, in twee fasen, maakte het mogelijk om de parkeergelegenheid in de helft van de Gemeente te reglementeren, waarbij wijken werden gespaard waar de druk op het parkeren beperkt is.

Op zoek naar informatie over parkeerkaarten en de reglementering in de straat?  Surf naar de pagina van de Parkingdienst.

Raadpleeg het GPAP

 Ontwerp van Gemeentelijk Parkeeractieplan (GPAP) van de Gemeente Ukkel


Fietsactieplan en zijn Bypad 2017

In 2016-17 kon de gemeente rekenen op begeleiding van adviseurs van de studiebureaus Timenco en Pro Vélo voor de realisatie van de BYPAD-audit en het bijbehorende actieplan, gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daaruit blijkt dat, door de band, de gemeente zich organiseert op een schaal en over lokale afstanden waarbij verplaatsingen met de fiets perfect mogelijk zijn.

Met de fiets kan men al makkelijker afstanden van 1 tot 3 km afleggen (in minder dan 15 minuten), die te voet al wat moeilijker liggen. In het algemeen zijn meer dan 75% van de verplaatsingen met de fiets minder dan 3 km lang.

De fiets heeft duidelijk het potentieel om het aanbod van het openbaar vervoer aan te vullen:

 • enerzijds voor plaatselijke trajecten die moeilijker worden bediend door het openbaar vervoer
 • en anderzijds voor de combinatie fiets+tram en fiets+trein, voor verplaatsingen naar het centrum van de stad en andere bestemmingen binnen het BHG.

Raadpleeg het GPAP

 BYPAD Fietsactieplan Ukkel


PAVE - Toegankelijkheidsplannen voor de weg en de openbare ruimte 2017

In december 2012, keurde de Regering het Voetgangersplan 2012 - 2020 goed voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit plan analyseert alle maatregelen en acties die op touw kunnen worden gezet om het lot van de voetgangers te verbeteren en hun modale aandeel te verhogen, dat zich momenteel situeert rond 32% van alle verplaatsingen. De bedoeling op lange termijn is om van Brussel een echte voorbeeld-voetgangersstad te maken, en ertoe te komen dat 40% van de verplaatsingen te voet gebeuren.

In deze context heeft het Gewest een dienstverlener aangewezen om de "PAVE" uit te werken in en met de gemeenten: een samengaan tussen TIMENCO (een adviesbureau inzake mobiliteit) en ASCAUDIT MOBILITE (een onderneming van de ASCAUDIT GROUPE, een bureau gespecialiseerd in de toegankelijkheid van de openbare ruimte). De Gemeente Ukkel is in 2017 ingegaan op de oproep.

De realisatie van een PAVE is een uitgelezen manier om eens na te denken over de vraag van de zich verplaatsende voetganger en die op termijn dezelfde inrichtingsnorm moet kunnen terugvinden zowel wat betreft comfort als inzake veiligheid op zijn traject, op het gebied van toegankelijkheid enzovoort.

Over het algemeen is dit Plan een programmeringsinstrument dat tot doel heeft de voorwaarden en de termijnen te preciseren voor de realisatie van de geplande voorzieningen en inrichtingen. Het is bovendien een soort leidraad en een handig en volledig opvolgingsinstrument voor de diensten die belast zijn met de uitvoering ervan.


BVP - Bedrijfsvervoerplannen

In 2018 heeft de Gemeente een Bedrijfsvervoerplan uitgewerkt. Dit instrument is een denkoefening waarmee, op basis van een overzicht van de verplaatsingen van het gemeentepersoneel, acties kunnen worden uitgewerkt met de bedoeling:

 • de impact op het milieu te beperken van het verkeer dat wordt gegenereerd door de gemeentediensten (verbetering van de luchtkwaliteit).
 • de verzadiging van de wegen te beperken in het Brussels Gewest (verbetering van de mobiliteit).

Concreet moeten deze maatregelen het mogelijk maken om de shift mogelijk te maken van gemotoriseerde verplaatsingen naar meer duurzame verplaatsingswijzen. Een vervoerplan omvat twee luiken:

 1. een diagnose van de mobiliteit van het gemeentepersoneel,
 2. en een concreet actieplan om deze situatie te verbeteren.

Het Gemeentebestuur telt meer dan 600 gemeenteambtenaren die aan de slag zijn op verschillende sites en in hoofdzaak gelokaliseerd zijn rond het gemeentehuis aan het Vander Elstplein.

In 2021 zullen deze personeelsleden worden samengebracht in twee nieuwe gebouwen langs de Stallestraat.


Good Move of het Gewestelijk Mobiliteitsplan 2020

Het gemeentebeleid inzake mobiliteit dient de lijn te volgen van de oriënteringen en doelstellingen die op gewestelijk niveau werden bepaald. Deze doelstellingen werden vertaald in het Gewestelijk Mobiliteitsplan

Good Move is het Gewestelijk Mobiliteitsplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), dat in 2020 werd goedgekeurd door de Brusselse Regering. Het bepaalt de grote beleidsrichtlijnen op het vlak van mobiliteit.

Dit Plan heeft tot doel het leefkader van de Brusselaars te verbeteren, met evenwel oog voor de demografische en economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Plan vloeit voort uit een aanzienlijk participatief proces waaraan alle Brusselse actoren hebben meegewerkt. Dit participatieve proces werd uitgesmeerd over een periode van vier jaar.

Iris I, Iris II en vervolgens Good Move

Het Good Moveplan is de opvolger van de Gewestelijke Mobiliteitsplannen Iris I (1998) en Iris II (2010). Deze Plannen hebben het mogelijk gemaakt om de fundamenten te leggen van een cultuur van duurzame mobiliteit. Het Good Moveplan stelt de gebruiker centraal binnen de denkoefening omtrent de dagelijkse verplaatsingen. Het past in de grote ecologische, maatschappelijke en economische uitdaging waarmee het Gewest wordt geconfronteerd (zie het hoofdstuk City Vision van het Plan).

Good Move werkt met een transversale benadering van de mobiliteit - het resultaat van het co-constructieproces - en heeft tot doel om het leefkader te verbeteren van de inwoners van het Gewest en om iedereen ertoe aan te zetten zijn verplaatsingsgewoonten aan te passen op grond van zijn behoeften en noden (zie het hoofdstuk Mobility Vision van het plan).

Raadpleeg het Good Moveplan

 Raadpleeg het website Brussel Mobiliteit


Nieuw circulatieplan voor de wijk Neerstalle

Het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move geeft de grote krachtlijnen aan die de komende tien jaar in het Brusselse gewest zullen worden gevolgd op het vlak van mobiliteit. Dit plan voorziet onder meer in de vermindering van het gemotoriseerde verkeer in een groot aantal wijken van de hoofdstad om de levenskwaliteit van alle inwoners en gebruikers van de wijk te verbeteren, door transitverkeer te verminderen en de voorkeur te geven aan actieve vervoerswijzen en het openbaar vervoer. De Neerstallewijk is een van de wijken waar de studiefase, die in verschillende fasen wordt uitgevoerd, dit jaar van start is gegaan.

In elke fase van het proces om Neerstalle om te vormen tot een rustige wijk wordt burgerinspraak georganiseerd en aangemoedigd. De basisgedachte is dat de verbetering van de wijk ook samen met de bewoners en gebruikers moet gebeuren, waarbij zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met hun ervaringen en het juiste evenwicht wordt gevonden tussen de doelstellingen, de technische beperkingen en de verwachtingen van elke burger of groep burgers. Daartoe worden verschillende informatie-, ontmoetings- en dialoogsessies georganiseerd.

 Vul deze enquête in.

De uitvoering van het definitieve plan zal worden opgenomen in een lokaal mobiliteitscontract dat concrete verwezenlijkingen en inrichtingen mogelijk maakt. Dit project wordt uitgevoerd door de gemeenten Ukkel en Vorst, met de steun van Brussel Mobiliteit.

Meer info?  Website van quartiersapaises.brussels/neerstalle

Mobiliteit

GEMEENSCHAPPELIJK MOBILITEITSPLAN

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.16.13

E-mail
gmp@ukkel.brussels

Wist u dat?

Een privévoertuig wordt 4 % van de tijd gebruikt,
terwijl een deelvoertuig 40 % van de tijd gebruikt wordt.